AB Segerström & Svensson (publ) Bokslutskommuniké 2000

AB Segerström & Svensson (publ) Bokslutskommuniké 2000 * Nettoomsättningen ökade med 61 % till 3 061 Mkr (1 904) * Enclosure Systems ökade försäljningen med 73 % till 2 530 Mkr (1 459) * Koncernens resultat före skatt uppgick till 265 Mkr (- 154), varav 7 Mkr utgörs av jämförelsestörande poster och 9 Mkr av återbäring från SPP * Vinst per aktie för helåret uppgick till 6,90 kr (- 4,38) * Förvärv av brittiska Lewis C. Grant * Nyemission 1:8 tillförde bolaget omkring 185 Mkr * Den 26 januari 2001 lämnade den amerikanska kontraktstillverkaren Sanmina Corporation ett erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i Segerström Marknadsöversikt Segerströms försäljning av enclosure systems till tele- och datakomindustrin svarar idag för cirka 85 procent av koncernens omsättning. Den totala världsmarknaden för enclosure systems till tele- och datakomindustrin bedöms av Segerström uppgå till cirka 90 miljarder kronor per år. Av detta svarar enclosures för cirka 30 miljarder kronor och bestyckning, det vill säga kompletterande montering av bakplan, kablage, kraftaggregat och klimatanläggningar, för cirka 60 miljarder kronor. Segerström bedömer att den totala världsmarknaden växer med 20 till 25 procent per år. Konsolideringstendenserna i branschen är tydliga och drivs på såväl av de stora kundernas ökade krav på bland annat global närvaro som av de integrerade kontraktstillverkarna av elektronik. De senare har ökat sitt fokus på enclosure systems. Förvärv inom sektorn, som exempelvis Flextronics förvärv av Chatham och SCI Systems förvärv av CMS Hartzell, visar de strategisk värden som identifieras inom tillverkning av enclosure systems. Segerström bedömer att ett begränsat antal globala leverantörer kommer att dominera marknaden för enclosure systems. Dessa leverantörer kommer att uppvisa en försäljningstillväxt som klart överstiger marknadens tillväxt. Under året har Segerström, genom en hög omsättningstillväxt samt genom förvärv och etableringar, stärkt sin position på marknaden. Segerströms ledning bedömer att koncernen numera är bland de tre till fyra största leverantörerna inom enclosure systems till telekomsektorn. Normalt tecknar Segerström avropsavtal med kunderna där volymen kan variera starkt med kort varsel. Nettoomsättning Segerströmkoncernens nettoomsättning under perioden januari - december uppgick till 3 061 Mkr (1904), vilket motsvarar en ökning med 61 procent jämfört med 1999. Exklusive förvärvet av Lewis C. Grant, som konsolideras från och med 1 september 2000, ökade omsättningen med 52 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 950 Mkr (565), vilket är en ökning med 68 procent jämfört med samma period 1999. Exklusive förvärv ökade omsättningen med 47 procent. På Segerströms huvudmarknad, infrastruktur inom telekom, var marknadstillväxten mycket god under året. Speciellt gäller detta för utrustning till GSM-nätverk, exempelvis radiobasstationer för utomhus- bruk. Enclosure Systems har under året haft en kraftig ökning av leveransvolymerna. Framförallt gäller detta för enclosures för utomhusapplikationer. Enclosure Systems omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 783 Mkr (463), en ökning med 69 procent jämfört med motsvarande period 1999. Exklusive förvärv ökade omsättningen med 44 procent. För året som helhet var omsättningen 2 530 Mkr (1 459), vilket innebär en ökning med 73 procent jämfört med 1999. Av omsättningen svarade Lewis C. Grant för 161 Mkr. Omsättningen inom Automotive uppgick under helåret till 474 Mkr (410), vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 1999. Efter genomförda modellbyten hos kunderna under det andra kvartalet har Automotive sett en successiv efterfrågeökning inom personbilssegmentet. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 61 procent till 153 Mkr (95). Resultat Koncernens resultat före skatt under perioden januari - december uppgick till 265 Mkr (-154). I rörelseresultatet ingår en diskonterad återbäring från SPP med 9 Mkr samt jämförelsestörande poster om netto 7 Mkr. De jämförelsestörande posterna inkluderar en positiv post om 15 Mkr, se avsnittet Strukturreserv och skattekostnad. Vidare har rörelseresultatet belastats med kostnader för finansiell och juridisk rådgivning relaterad till det bud Segerströms aktieägare erhållit från Sanmina Corporation. Dessa kostnader uppgick under fjärde kvartalet till 8 Mkr och redovisas som en jämförelsestörande post. Fullföljs budet kommer betydande rådgivningskostnader att tillkomma under första kvartalet 2001. Från och med fjärde kvartalet redovisas samtliga finansiella leasingkontrakt, inklusive de som ingicks före ingången av 1997, enligt IASCs rekommendationer. Helårseffekten av denna ändring, som bokförts i fjärde kvartalet, har medfört att de finansiella kostnaderna ökat med 7 Mkr medan rörelsekostnaderna minskat med motsvarande belopp. I samband med denna ändring anpassades även avskrivningstiden för de anläggningstillgångar som leasas för att motsvara koncernens redovisningsprinciper. Helårseffekten av denna ändring som bokförts i fjärde kvartalet har medfört att rörelsekostnaderna minskat med 5 Mkr. I finansnettot ingår valutakursvinster om 1 Mkr. Under fjärde kvartalet var resultatet före skatt 69 Mkr (25), inklusive ovan nämnda rådgivningskostnader på 8 Mkr och valutakursförluster om 3 Mkr. Resultatutvecklingen inom Enclosure Systems har varit mycket god under året, drivet av en stark volymtillväxt i kombination med effekterna av omstruktureringen av koncernen som genomfördes 1999. Lönsamheten inom Automotive har under året varit otillfredsställande. Det rationaliseringsprogram som genomförts har ej givit tillräcklig effekt. Ytterligare åtgärder har vidtagits under det fjärde kvartalet i syfte att nå en resultatförbättring. Strukturreserv och skattekostnad Den strukturreserv som avsattes i samband med beslutet att omstrukturera koncernen 1999 hade per september 2000 i sin helhet ianspråktagits. Vid upprättandet av bokslutet per september konstaterades att ett underskottsavdrag, vars skattevärde bokförts som en latent skattefordran, på grund av omstruktureringen av koncernen ej skulle kunna utnyttjas. Detta medförde att den latenta skattefordran återfördes vilket ökade koncernens skattekostnader med 14 Mkr. För att möta denna kostnad ianspråktogs 15 Mkr av strukturreserven, vilket har redovisats i rörelseresultatet som en positiv jämförelsestörande post. Förvärv och etableringar Segerströms mål är att bli en av de tre ledande leverantörerna i världen av enclosure systems inom telekom. Viktiga hörnstenar i koncernens strategi är att bredda kundbasen och att etablera en global närvaro. Ett viktigt steg togs när Segerström förvärvade samtliga aktier i Lewis C. Grant Ltd, en ledande brittisk leverantör av enclosure systems till telekomsektorn. Köpeskillingen uppgick till 20 miljoner GBP, vilket motsvarade cirka 275 Mkr och genererade en goodwillpost om 239 Mkr. Genom förvärvet förstärkte Segerström sin globala närvaro med en strategiskt lokaliserad och modern produktionsanläggning. Huvuddelen av försäljningen går till tele- och datakomsektorn, där största kund är Motorola GSM, Storbritannien, som är Motorolas globala försörjningsenhet för GSM. En annan betydande kund är Micromass, tillverkare av masspectrometrar för användning inom sjukvård och forskning. Lewis C. Grant och Segerströms brasilianska enhet, som sedan tidigare är leverantör till Motorola i Brasilien, samverkar nu i stor utsträckning inom såväl produktionsteknologi som inom ren produktion, vilket förstärkt koncernens relation till Motorola. I linje med att bli en global leverantör har Segerström vidare etablerat en anläggning i Atlanta, USA, under det andra kvartalet. Denna etablering möjliggör att de amerikanska tillverkarna kan bearbetas effektivare. I strategin ligger ytterligare etableringar och förvärv. Nordamerika prioriteras, och på sikt även Asien. Nyemission För att bibehålla den finansiella stabilitet och flexibilitet som krävs för koncernens verksamhet har förvärvet av Lewis C. Grant huvudsakligen finansierats genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen innebar att aktieägarna fick teckna en ny aktie av serie B för var åttonde gammal aktie av serie A eller B under perioden 31 oktober till 15 november 2000. Emissionskursen var 65 kr per aktie. Emissionen tecknades till 99,5 procent och tillförde Segerström cirka 185 Mkr efter emissionskostnader. Antalet B-aktier ökade med 2 951 607, vilket medför att det totala antalet aktier efter nyemissionen uppgår till 26 693 703. Finansiell ställning Segerström har under året förbättrat sina finansiella nyckeltal. Det egna kapitalet har ökat med 355 Mkr till 549 Mkr, vilket inneburit att soliditeten har stigit till 30 procent jämfört med 21 procent vid ingången av året. Balansomslutningen har under året ökat med 833 Mkr till 1 859 Mkr. Ökningen är driven av volymuppgångar och förvärv. Koncernen har finansierat expansionen genom kassaflöde från rörelsen, nya lån och nyemissionen. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 51 Mkr, vilket är en ökning med 46 Mkr sedan slutet av 1999. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar, exklusive förvärv, uppgick under verksamhetsåret till 77 Mkr (83). Anställda Medelantalet anställda var under året 1 707 (1 638). Trots en omsättningsökning under året om 61 procent har medelantalet anställda endast ökat marginellt. Detta har bidragit positivt till koncernens resultatutveckling under året. Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 2 109 (1 534), varav Lewis C. Grant svarade för 346. Konvertibelprogram Under andra kvartalet genomfördes en emission av ett konvertibelt förlagslån riktad till anställda i Sverige och Finland. 155 anställda tecknade totalt 25,4 Mkr. Lånet löper till den 30 juli 2003 och konvertering kan ske under perioden 1 april till 30 maj 2003. Konverteringskursen är 90,10 kronor efter omräkning med beaktande av nyemissionen. Vid full konvertering ökar antalet aktier av serie B med 280 280, vilket motsvarar en utspädning med 1,1 procent av kapitalet och 0,4 procent av rösterna i Segerström. Utdelning Mot bakgrund av föreliggande erbjudande från Sanmina har styrelsen beslutat att avvakta med förslag till utdelning. Framtidsutsikter Under de kommande åren förväntar sig Segerströms kunder en fortsatt stark tillväxt för GSM-system och övriga 2G-system, samt en snabb utbyggnad av de nya 3G-systemen. Segerström bedömer att förutsättningarna ur volym- och resultatsynpunkt kommer att vara fortsatt goda. Erbjudandet från Sanmina Sanmina erbjuder aktieägarna och innehavarna av konvertibler i Segerström att byta sina aktier och konvertibler mot nyemitterade aktier i Sanmina. För varje aktie av serie A respektive B och varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor i Segerström erbjuds 0,38149 aktier i Sanmina, vilket motsvarade ett värde om 180 kronor vid budets offentliggörande. Prospekt avseende erbjudandet offentliggjordes den 27 januari 2001 och anmälningsperioden löper från den 31 januari till den 21 februari 2001. För ytterligare information avseende erbjudandet hänvisas till prospektet. Styrelsen i Segerström, som inhämtat ett utlåtande (s k fairness opinion) avseende erbjudandet från Enskilda Securities AB, rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera erbjudandet. Sanminaaktien är noterad på Nasdaq National Market med kortnamn NASDAQ NM:SANM. Information avseende Sanmina finns även på bolagets hemsida med adress www.sanmina.com. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 7 maj i Stockholm. Årsredovisningen offentliggörs under vecka 16 och finns då tillgänglig på koncernens huvudkontor i Kista. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna samt finnas tillgänglig på www.segerstrom.se. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari - mars 2001 avges den 7 maj. För ytterligare information om koncernen besök gärna www.segerstrom.com. Stockholm den 5 februari 2001. Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Kurt Jofs, VD och koncernchef, tel: 08-752 18 31, mobil: 070-638 83 61 Stefan Johansson, finansdirektör, tel: 08-752 18 38, mobil: 070-371 50 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00060/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00060/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar