Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 * Omsättningen ökade med 58 % till en ny rekordnivå, 2111 Mkr (1339) * Inom Enclosure Systems ökade försäljningen med 75 % * Koncernens resultat före skatt uppgick till 196 Mkr (- 185), varav 15 Mkr utgörs av en jämförelsestörande post och 9 Mkr av återbäring från SPP * Vinst per aktie uppgick till 5:18 kr (-5:98) * För tredje kvartalet uppgick resultat före skatt till 75 Mkr (-7), exklusive en positiv jämförelsestörande post om 15 Mkr * Förvärv av brittiska Lewis C. Grant * Nyemission 1:8 till teckningskurs 65 kronor * Enclosure Systems svarar nu för cirka 85 % av omsättningen Marknadsöversikt Segerströms försäljning av enclosure systems till tele- och datakomindustrin svarar idag för cirka 85 procent av koncernens omsättning. Den totala världsmarknaden för enclosure systems till tele- och datakomindustrin bedöms av Segerström uppgå till cirka 90 miljarder kronor per år. Av detta svarar enclosures för cirka 30 miljarder kronor och bestyckning, det vill säga kompletterande montering av bakplan, kablage, kraftaggregat och klimatanläggningar, för cirka 60 miljarder kronor. Segerström bedömer att den totala världsmarknaden växer med 20 till 25 procent per år. Marknaden är fortfarande mycket fragmenterad och de fem ledande leverantörerna bedöms ha en sammanlagd marknadsandel om cirka 15 procent. De största kunderna är tillverkare som Alcatel, Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia och Nortel samt de Contract Electronic Manufacturers (CEMs), som levererar till dessa tillverkare och som inte har egen tillverkning av enclosure systems. Bland dessa CEMs återfinns företag som Solectron, Celestica och Jabil. Tillverkarna ställer ökade krav på leverantörerna vad gäller flexibel produktionskapacitet, designkompetens, global närvaro samt finansiell styrka. Vidare fortsätter tillverkarna att öka andelen outsourcing och att rationalisera sin leverantörsbas för att uppnå skalfördelar. Sammantaget medför detta att konsolideringen på leverantörssidan fortsätter. Segerström bedömer att det framöver kommer att finnas fem till sex globala leverantörer som dominerar marknaden för enclosure systems. Dessa leverantörer kommer att uppvisa en försäljningstillväxt som klart överstiger marknadens tillväxt. Segerströms ambition är att aktivt deltaga i denna process och bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter till strategiska förvärv och samarbeten. Sammanfattningsvis har Segerström stärkt sin position på marknaden under perioden, genom en hög omsättningstillväxt samt genom förvärv och etableringar. Segerströms ledning bedömer att koncernen är bland de tre till fyra största leverantörerna inom enclosure systems till telekomsektorn idag. Segerströms största kunder är Ericsson, Motorola och Solectron. Nettoomsättning Segerströmkoncernens nettoomsättning under perioden januari - september uppgick till 2111 Mkr (1339), vilket är en ökning med 58 procent jämfört med motsvarande period 1999. Exklusive förvärvet av Lewis C. Grant, som konsolideras från och med 1 september 2000, ökade omsättningen med 54 procent. Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 803 Mkr (455), vilket är en ökning med 76 procent. Exklusive förvärvet av Lewis C. Grant ökade omsättningen med 67 procent. Nettoomsättnin jan- jan- hel g sep sep år per verksamhets- område (Mkr) 2000 1999 199 9 Enclosure 1747 996 145 Systems 9 Automotive 321 287 410 Övrigt 43 56 35 Total 2111 1339 190 nettoomsättnin 4 g På Segerströms huvudmarknad, infrastruktur inom telekom, var marknadstillväxten fortsatt mycket god under det tredje kvartalet. Speciellt gäller detta för utrustning till GSM-nätverk, exempelvis radiobasstationer för utomhusbruk. Enclosure Systems har haft en fortsatt kraftig ökning av leveransvolymerna under tredje kvartalet framför allt avseende enclosures för utomhusapplikationer. Omsättningen inom Enclosure Systems ökade med nära 100 procent till 691 Mkr (349) under tredje kvartalet. Jämfört med årets andra kvartal var ökningen 28 procent. För perioden som helhet var omsättningen 1 747 Mkr (996), vilket innebär en ökning med 75 procent jämfört med 1999. Av omsättningen svarar Lewis C. Grant för 44 Mkr. Baserat på tredje kvartalets omsättning, med hänsyn tagen till Lewis C. Grant, uppvisar Enclosure Systems en försäljningstakt, beräknat på årsbasis, om cirka tre miljarder kronor. Segerström bedömer att marknaden för Enclosure Systems kommer att vara fortsatt stark. Omsättningen inom Automotive uppgick under perioden januari - september till 321 Mkr, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period 1999. Efter genomförda modellbyten hos kunderna under det andra kvartalet har Automotive sett en efterfrågeökning inom personbilssegmentet. Inom tunga fordon har en viss avmattning i efterfrågan skett. Resultat Koncernens resultat före skatt under perioden januari - september uppgick till 196 Mkr (-185). I resultatet ingår en diskonterad återbäring från SPP om 9 Mkr samt valutakursvinster om totalt 4 Mkr, vilka redovisas i rörelseresultatet respektive i finansnettot. I koncernens resultat före skatt ingår även en positiv jämförelsestörande post om 15 Mkr, se avsnittet Strukturreserv. Under tredje kvartalet var resultatet före skatt, exklusive den jämförelsestörande posten, 75 Mkr (-7), varav valutakursförluster utgjorde 1 Mkr. Det innebär en nettomarginal om 9,3 procent. De kraftigt ökande volymerna inom Enclosure Systems ger en stark resultateffekt och verksamhetsområdet uppvisar ett mycket bra resultat. Den positiva utvecklingen har fortsatt efter periodens slut. Det pågående rationaliseringsarbetet inom Automotive har lett till en viss resultatförbättring under perioden. Lönsamheten är dock fortfarande ej tillfredsställande. Strukturreserv Den strukturreserv som avsattes i samband med beslutet om omstrukturering av koncernen 1999 har per 30 september 2000 i sin helhet ianspråktagits. Den del av reserven som återstod vid utgången av andra kvartalet 2000 avsåg i huvudsak förväntade kostnader i samband med avvecklingen av hyreskontraktet för fastigheten i Jordbro, Stockholm. Genom en riktad nyemission till ett bolag med fastighetskompetens har Segerströms ägande i det dotterbolag som innehar samtliga tillgångar och åtaganden avseende fastigheten, Jordbro förvaltnings AB (tidigare under firma Segerström & Svensson Stockholm AB) minskat till 10 procent. Strukturreserven har ianspråktagits för att i huvudsak täcka de kostnader som uppstått i samband med ägarförändringen. I kostnaderna ingår en återföring av en tidigare redovisad uppskjuten skattefordran avseende ett underskottsavdrag, som ej kommer att kunna utnyttjas på grund av ägarförändringen, samt en skatteeffekt av en reaförlust som uppstått i samband med ägarförändringen. Detta har ökat koncernens skattekostnad med netto 14 Mkr. För att möta denna kostnad har 15 Mkr av strukturreserven ianspråktagits och redovisas som jämförelsestörande post. Nettoeffekten på koncernens resultat efter skatt är således marginell, medan resultatet före skatt innehåller en jämförelsestörande post om 15 Mkr. Förvärv av Lewis C. Grant Ltd Segerströms mål är att bli en av de tre ledande leverantörerna i världen av enclosure systems inom telekom. Detta ska uppnås genom organisk tillväxt, där målet är att växa långsiktigt med i genomsnitt 30 procent per år, och genom förvärv. Viktiga hörnstenar i företagets strategi för att nå dessa mål är dels att bredda kundbasen, dels att etablera en global närvaro. Ett viktigt steg togs när Segerström den 31 augusti 2000 tecknade avtal om att förvärva samtliga aktier i Lewis C. Grant Ltd (LCG), en ledande brittisk leverantör av enclosure systems till telekomsektorn. Köpeskillingen uppgick till 20 miljoner GBP, vilket motsvarar cirka 275 Mkr och genererade en goodwillpost om 239 Mkr. Genom förvärvet av LCG förstärker Segerström sin globala närvaro med en strategiskt lokaliserad och modern produktionsanläggning. Förvärvet tillför Segerström en årlig omsättning som med nuvarande produktionstakt uppgår till cirka GBP 40 miljoner (550 Mkr) och som uppvisar en hög tillväxt. Omkring 70 procent av försäljningen går till tele- och datakomsektorn. Största kund är Motorola GSM, Storbritannien, som är Motorolas globala försörjningsenhet för GSM. Sedan tidigare är Segerström leverantör till Motorola i Brasilien. Nyemission Förvärvet av LCG har tillfälligt finansierats genom upptagande av nya lån. För att bibehålla den finansiella stabilitet och flexibilitet som krävs för koncernens verksamhet har styrelsen beslutat att finansiera förvärvet av LCG huvudsakligen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare så som tidigare offentliggjorts. Styrelsens emissionsbeslut, som är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som hålls den 23 oktober 2000, innebär att aktieägarna får teckna en ny aktie av serie B för var åttonde gammal aktie av serie A eller B under perioden 31 oktober till 15 november 2000. Emissionskursen är 65 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst 186 Mkr efter emissionskostnader. Efter genomförd nyemission ökar koncernens soliditet till cirka 30 procent. Finansiell ställning Balansomslutningen har ökat med 755 Mkr sedan utgången av 1999 till 1 705 Mkr (856). Ökningen är hänförbar till förvärvet av Lewis C. Grant samt ett ökat behov av rörelsekapital till följd av den kraftiga försäljningsökningen under året. Koncernens egna kapital har sedan årsskiftet ökat med 124 Mkr till 320 Mkr (167). Soliditeten uppgick till 19 procent (21) vid periodens utgång. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 27 Mkr (5), vilket är en ökning med 22 Mkr sedan årsskiftet. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar, exklusive förvärv, uppgick under perioden till 40 (69) Mkr. Anställda Volymuppgången under året är till stor del hänförbar till produkter med hög integrationsgrad. Koncernen har därför ökat de egna resurserna inom systemintegration, vilket ligger i linje med Segerströms strategi att ta ett allt större ansvar för värdekedjan och att öka tjänsteinnehållet i sitt åtagande. För att uppnå ökad flexibilitet i produktionen "outsourcar" Segerström den del av mekaniktillverkningen som ej passar i den högautomatiserade Jönköpingsenheten. Antalet anställda uppgick vid kvartalets utgång till 2010, vilket är en ökning med cirka 500 jämfört med utgången av föregående kvartal. Av ökningen är cirka 300 hänförbar till förvärvet av LCG. Medelantalet anställda var under perioden 1 584 (1 716). Framtidsutsikter Bolaget bedömer att förutsättningarna under resten av året ur volym- och resultatsynpunkt kommer att vara goda. Under de kommande åren förväntar sig Segerströms kunder en fortsatt stark tillväxt för GSM-system och övriga 2G-system samt en snabb utbyggnad av nya 3G-system. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 avges den 16 februari 2001. Stockholm den 23 oktober 2000. Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Kurt Jofs, VD och koncernchef, tel: 08-752 18 31 mobil: 070-638 83 61 Stefan Johansson, finansdirektör, tel: 08-752 18 38, mobil: 070-371 50 06 eller besök www.segerstrom.se Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Segerström & Svensson är en internationell koncern med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade skåpssystem för inneslutning av elektronik - enclosure systems - till tele- och datakomindustrin. Koncernens mål är att bli en av de tre ledande leverantörerna i världen av enclosure systems inom en treårsperiod. Med processer för produktutveckling, tillverkning, systemintegration och logistik i världsklass samt internationell närvaro ska Segerström vara kundens bästa val av partner för utvecklingsprojekt och långsiktiga relationer. Exempel på användningsområden för enclosure systems är radiobasstationer, publika växlar och företagsväxlar. Omkring 75 procent av koncernens leveranser av enclosure systems går till applikationer inom mobil telefoni och Internet. Bland kunderna märks Allgon, Ericsson, Flextronics, Lucent, Motorola, Nokia och Solectron. Koncernen har omkring 2 000 anställda i Sverige, Finland, Brasilien, Belgien, Storbritannien, Ungern och USA. Segerström noteras på Attract 40 vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00680/bit0001.pdf Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00680/bit0002.doc Hela Rapporten

Dokument & länkar