Nytt datum för extra bolagsstämma i AB Segerström & Svensson (publ)

Report this content

Nytt datum för extra bolagsstämma i AB Segerström & Svensson (publ) Till följd av vissa registreringstekniska skäl har styrelsen i Segerström beslutat att inte föreslå en ändring av bolagsordningen, som tidigare tillkännagivits. Styrelsen har därför fattat ett nytt nyemissionsbeslut, som ersätter styrelsens tidigare offentliggjorda nyemissionsbeslut av den 13 september 2000. Det nya beslutet är inte villkorat av en ändring av bolagsordningen. Villkoren för emissionen är i övrigt oförändrade. Styrelsens nyemissionsbeslut, som förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, innebär att aktieägarna får teckna en ny aktie av serie B för var åttonde gammal aktie av serie A eller B. Emissionskursen är 65 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst 193 Mkr. Som en konsekvens av det nya emissionsbeslutet, kommer bolagsstämman att äga rum den 23 oktober 2000 och inte den 17 oktober 2000, som tidigare aviserats. Tidsplanen för nyemissionen: 23 oktober Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission. 25 oktober Prospektet skickas till aktieägarna. 25 oktober Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen. 27 oktober Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Segerströms aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. 31 oktober - 10 november Handel med teckningsrätter. 31 oktober - 15 november Anmälnings- och likvidperiod. För ytterligare information, kontakta: Stefan Johansson, finansdirektör, tel: 08-752 18 38, mobil: 070-371 50 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar