Sanmina lämnar ett erbjudande till aktieägarna i segerström & svensson

SANMINA LÄMNAR ETT ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM & SVENSSON Sanmina förstärker ytterligare sin tillverkningskapacitet genom ett samgående med Segerström, en ledande internationell leverantör av enclosure systems Sanmina Corporation ("Sanmina") (NASDAQ NM: SANM), en av världens ledande kontraktstillverkare inom elektronik, lämnar ett erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i AB Segerström & Svensson ("Segerström"). Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 4.855 miljoner kronor. Styrelsen i Segerström rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera Erbjudandet. Det sammanslagna bolaget kommer att utgöra en av de ledande EMS- leverantörerna till OEM-företag inom områdena kommunikation, medicin och industri samt höghastighetsdatorer. Segerströms tjänsteutbud kommer att stärkas genom samgåendet med ett företag med global räckvidd, stor internationell kundbas och betydande finansiell styrka. Sanmina erbjuder aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att byta sina aktier och konvertibler i Segerström mot nyemitterade aktier i Sanmina. Antalet aktier i Sanmina som erbjuds kommer att ha ett värde som motsvarar 180 kronor för varje Segerström B-aktie och A-aktie och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor. Jämfört med senaste betalkurs för Segerströms B-aktie på OM Stockholmbörsen den 24 januari 2001 innebär Erbjudandet en premie om cirka 72 procent. Jämfört med den genomsnittliga senaste betalkursen de senaste 30 handelsdagarna för Segerströms B-aktie innebär Erbjudandet en premie om cirka 65 procent. Sanmina har erhållit åtaganden från Daga Celsing, Johan Norman och Magnus Norman ("Huvudaktieägarna") att dessa kommer att lämna in sina aktier, ägda direkt och indirekt, i Erbjudandet. Huvudaktieägarnas innehav motsvarar cirka 71 procent av rösterna och 22 procent av aktiekapitalet i Segerström. Uttalande från styrelseordförandena i Sanmina och Segerström Sanmina (NASDAQ NM: SANM), en ledande kontraktstillverkare inom elektronikkomponenter, offentliggjorde idag ett erbjudande om att förvärva alla utestående aktier och konvertibler i Segerström, en ledande global leverantör av enclosure systems till kommunikationssektorn. Jure Sola, Sanminas styrelseordförande och koncernchef säger, "Vi är mycket nöjda med att offentliggöra denna transaktion. Segerström är en väl ansedd tillverkare av enclosure systems med 12 stycken ISO-certifierade tillverkningsenheter i Sverige, Finland, Brasilien, Ungern, Skottland och USA. Samgåendet ökar vår globala räckvidd liksom vår kapacitet inom enclosure systems. Detta stärker ytterligare Sanminas ledande position vad avser möjligheterna att erbjuda våra kunder en komplett tillverkningslösning." Christer Zetterberg, styrelseordförande i Segerström säger, "Vi bedömer att Sanmina, som är en ledande kontraktstillverkare inom elektronikkomponenter, är en idealisk partner, vilket möjliggör för oss att fortsätta att stödja våra kunder och möta deras krav på avancerad design, flexibel tillverkning, kvalitetsprodukter och korta ledtider. Vidare kommer Sanminas finansiella styrka och tekniska kompetens att erbjuda en stabil plattform för långsiktig tillväxt." Bakgrund och motiv EMS-marknaden (Electronic Manufacturing Services) har uppvisat en snabb tillväxt de senaste tio åren. Sanmina har dragit fördel av att OEM- tillverkare (Original Equipment Manufacturers) minskar andelen egen tillverkning och sammansättning till förmån för fristående EMS-företag. OEM-företagen har samtidigt ökat kraven på lägre kostnader, avancerad teknik, global tillverkning och tillverkning av hela system, vilket har gjort det nödvändigt för EMS-leverantörerna att erbjuda ett bredare tjänsteutbud globalt. Under den senaste femårsperioden har Sanminas nettoomsättning ökat från USD 1 miljard till USD 3,9 miljarder, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 41 procent. Sanmina har genomfört och kommer att fortsätta genomföra förvärv för att få tillgång till nya kunder, ny teknik eller nya geografiska marknader. Förvärv kan vidare komma att genomföras för att nå ökade möjligheter att implementera Sanminas integrationsstrategi och öka tillverkningskapaciteten. Enligt Sanminas bedömning skapar ett samgående mellan Sanmina och Segerström möjligheter till fortsatt tillväxt och förbättrad marknadsposition. Sanmina bedömer vidare att förmågan att kunna erbjuda kompletta tillverkningstjänster innebär en avgörande konkurrensfaktor inom EMS- branschen. Genom sin vertikala integration kan Sanmina erbjuda samtliga steg från design, konstruktion och tillverkning av kretskort till komplett systemintegration och global tillverkning. Genom att erbjuda helhetslösningar uppnår Sanmina en bättre kontroll över produktkvalitet, leveranser och kostnader. Enclosure systems utgör en väsentlig del av det totala koncept för tillverkning som Sanmina erbjuder och samgåendet innebär att båda företagen kan dra nytta av varandras teknologier och möjligheterna till en snabbare internationell expansion förbättras. Vidare bedöms samgåendet stärka Sanminas ställning som leverantör till ett antal av världens ledande OEM-tillverkare inom kommunikationsindustrin. Strategiska effekter av samgåendet Genom det föreslagna samgåendet avser Sanmina att stärka sin ställning som världsledande leverantör av EMS-tjänster. Samgåendet ger på motsvarande sätt Segerström möjlighet att verka tillsammans med en multinationell EMS- leverantör samt ger tillgång till en bredare kundbas och en global infrastruktur. Sanmina bedömer att samgåendet kommer att innebära bland annat följande fördelar: Förstärkt tjänsteutbud i Europa. Sanmina strävar efter att skapa en integrerad EMS-verksamhet i Europa. Sanmina bedömer att en viktig faktor till Bolagets framgång på den nordamerikanska marknaden har varit dess integration av ett antal nyckeltjänster vilka är betydelsefulla för Sanminas kunder. Sanmina ser därför tillämpningen av samma integrationsmodell som en fundamental del av sin tillväxtstrategi i Europa. Genom samgåendet får Sanmina tillverkningskapacitet av enclosure systems i Norden, Ungern och Storbritannien. Detta innebär en förstärkning av Sanminas befintliga EMS-verksamhet i Norden, Irland och Frankrike, samt av den av Sanmina delägda kretskortstillverkningen i Tyskland. Genom samgåendet med Segerström får Sanmina en stark närvaro inom enclosure systems i Europa. Därigenom förbättras Sanminas möjligheter att erbjuda helhetslösningar, inklusive tillverkning av kretskort och enclosure systems samt systemintegration, till europeiska kunder. Det sammanslagna bolaget får en starkare ställning på marknaden för enclosure systems. Efter samgåendet kommer Sanmina att vara en av världens ledande tillverkare av enclosure systems, med tillverkning i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika. Sanmina har för närvarande en väl etablerad tillverkning av enclosure systems i Nordamerika, medan Segerströms verksamhet främst är förlagd till Europa och Sydamerika. Stärkt kundbas och förbättrade möjligheter till merförsäljning till respektive kundbas. Genom det föreslagna samgåendet avser Sanmina att stärka sin kundbas inom de sektorer av kommunikationsindustrin som har hög tillväxt. Bland Sanminas och Segerströms främsta befintliga kunder kan nämnas Alcatel, Cisco Systems, Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia, Nortel Networks och Siemens. Sanmina bedömer att den ökade tillverkningskapaciteten inom enclosure systems kommer att förstärka bolagens möjlighet att erbjuda helhetslösningar till respektive kundbas. Ökad internationell närvaro och konkurrenskraft. Många globala OEM- företag inom elektronikindustrin ställer ökade krav på att leverantörerna skall ha en global närvaro, med tillverkningskapacitet som är lokaliserad i nära anslutning till OEM-företagens verksamhetsställen. Mot denna bakgrund är det Sanminas bedömning att en global närvaro på de platser som är av vikt för elektronikindustrin kommer att vara avgörande för Sanminas framtida tillväxt. Efter samgåendet kommer Sanmina att ha cirka 27.000 heltidsanställda med verksamhet i tretton länder på fyra kontinenter. Samverkan med ett globalt, integrerat EMS-företag. För Segerström, vars verksamhet främst består i tillverkning av enclosure systems som är koncentrerad till Europa, bedöms samgåendet innebära betydande möjligheter, eftersom bolaget därigenom blir en del av en global, integrerad EMS-leverantör. Härigenom stärks Segerströms konkurrensförmåga på en marknad som alltmer domineras av stora, globala aktörer som kan erbjuda sina kunder helhetslösningar. Vidare kommer Sanmina att integrera Segerström i sina informationssystem, vilka är implementerade globalt i Sanminas anläggningar. Erbjudandet Sanmina erbjuder aktieägarna och innehavarna av konvertibla förlagsbevis ("konvertibler") i Segerström att byta sina aktier och konvertibler i Segerström mot nyemitterade aktier i Sanmina. För varje aktie i Segerström av serie A och serie B samt för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor erbjuds nyemitterade aktier i Sanmina till ett värde om 180 kronor. Det antal aktier som kommer att nyemitteras av Sanmina till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström i anledning av Erbjudandet kommer att bestämmas på följande sätt. Den sammanlagda ersättningen för samtliga aktier och konvertibler i Segerström, cirka 4.855 miljoner kronor, motsvarar cirka USD 511 miljoner (baserat på en växelkurs om SEK/USD 9,51, som kommer att användas vid utbytesberäkningen i Erbjudandet). Ersättningen uttryckt i USD kommer därefter att divideras med den genomsnittliga senaste betalkursen för Sanminaaktien (common stock) på NASDAQ National Market i USA under sex handelsdagar från och med 23 januari till och med 30 januari 2001. Sista anmälningsdag i Erbjudandet beräknas infalla den 21 februari 2001. Inget courtage utgår i Erbjudandet. Exempel på beräkningen av utbytesrelationen Baserat på den senaste betalkursen om USD 51,5625 för Sanminas aktie på NASDAQ den 24 januari 2001 och växelkursen SEK/USD 9,51 skulle 0,3671 aktier i Sanmina ha levererats för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel i Segerström. Varje aktieägare respektive konvertibelinnehavare i Segerström som accepterar Erbjudandet erbjuds möjlighet att sälja de aktier i Sanmina som erhållits i utbyte för aktier eller konvertibler i Segerström genom en förenklad försäljningsprocess. I den förenklade försäljningsprocessen kommer aktier i Sanmina att säljas genom en fondkommissionär i USA. Intäkterna från försäljningen av aktierna i Sanmina kommer, efter avdrag för försäljningskostnader, att fördelas lika mellan de aktier i Sanmina som säljs enligt denna process och kommer att betalas ut till de säljande aktieägarna och konvertibelinnehavarna när försäljningen av samtliga aktier i Sanmina som anmälts för försäljning har slutförts. Mer information om villkoren för den förenklade försäljningsprocessen kommer att ges i prospektet. Aktier i Sanmina är utländska värdepapper och kommer inte att kunna registreras på ett svenskt VP-konto. Om aktieägaren vill behålla de aktier i Sanmina som erhålls i utbyte mot aktier eller konvertibler i Segerström, måste således en depå öppnas hos en bank eller värdepappersinstitut. Delar av aktier i Sanmina kommer ej att utges i Erbjudandet. I den utsträckning som aktieägare eller konvertibelinnhavare i Segerström erhåller del av aktie i Sanmina, kommer dessa att försäljas och ett belopp som motsvarar denna del att utbetalas i kontanter. Ytterligare information om detta kommer att finnas i prospektet. Segerströms aktier av serie B noteras på OM Stockholmsbörsens Attract 40- lista. Sista betalkurs för Segerströms aktier den 24 januari 2001 var 104,50 kronor. I förhållande till denna kurs innebär Erbjudandet en premie om 72 procent. I förhållande till den genomsnittliga senaste betalkursen för Segerströms aktier av serie B under de senaste 30 handelsdagarna om 108,93 kronor, innebär Erbjudandet en premie om cirka 65 procent. Konvertiblerna och aktierna av serie A i Segerström är ej marknadsnoterade. Sanminas aktier handlas enbart på NASDAQ i USA. Sanmina planerar ej att notera Sanminas aktier på OM Stockholmsbörsen. Sanmina varken äger eller kontrollerar några aktier eller konvertibler i Segerström per datumet för detta pressmeddelande. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av följande villkor: Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Sanmina blir ägare till aktier och konvertibler representerande mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Segerström, räknat efter full utspädning. Sanmina förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning, Sanmina erhållit ett skriftligt utlåtande från Arthur Andersen LLP i vilket konstateras att poolingmetoden är tillämplig i Erbjudandet i enlighet med Accounting Principles Board i USA, Opinion 16, och enligt andra av United States Securities and Exchange Commission utfärdade regler och föreskrifter, samt att Segerström erhållit ett skriftligt utlåtande från Deloitte & Touche LLP i vilket konstateras att inga omständigheter föreligger som skulle göra det omöjligt för Segerström att genomföra ett samgående med Sanmina som redovisas enligt poolingmetoden. alla erforderliga myndighetsbeslut, tillstånd och liknande, inklusive tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter , för Erbjudandet och förvärvet av Segerström erhålls utan villkor eller, där så är tillämpligt, på villkor som inte, enligt Sanminas bedömning, på ett väsentligt och negativt sätt inverkar på Erbjudandet och förvärvet av Segerström; Erbjudandet eller förvärvet, innan Sanmina offentliggör att Erbjudandet fullföljs, inte enligt Sanminas bedömning, omöjliggörs eller väsentligen fördröjs eller försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige, USA eller någon annanstans, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Sanminas kontroll. Sanmina förbehåller sig rätten att bortse från, helt eller delvis, ett eller flera villkor för Erbjudandet. Rekommendation från styrelsen i Segerström och förpliktelser Styrelsen i Segerström rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera Erbjudandet och byta sina aktier och konvertibler i Segerström mot nyemitterade aktier i Sanmina. Huvudaktieägarna har åtagit sig att lämna in sina aktier, ägda direkt och indirekt, i Erbjudandet. Huvudaktieägarna äger 5.077.500 A-aktier och 780.700 B-aktier, vilket motsvarar cirka 71 procent av rösterna och cirka 22 procent av aktiekapitalet i Segerström. Finansiell översikt proforma för Sanmina efter samgåendet med Segerström De preliminära oreviderade proforma räkenskaperna för Sanmina efter samgåendet med Segerström har upprättats i enlighet med amerikansk redovisningssed ("US GAAP"). Den finansiella informationen är baserad på Sanminas årsredovisning för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2000 och proforma räkenskaper för Segerström för den 12 månadersperiod som Sanmina har erhållit muntligt besked från sina revisorer Arthur Andersen LLP och Segerström har erhållit muntligt besked från sina revisorer Deloitte & Touche LLP att respektive revisor kommer att kunna utfärda skriftliga utlåtanden enligt ovan. Konkurrensnsökan kommer att lämnas in till EU-kommissionen och konkurrensmyndigheterna i Brasilien. slutade den 30 september 2000. De oreviderade proformaräkenskaperna för Sanmina efter samgåendet med Segerström inkluderar ej eventuella synergieffekter som kan uppstå som ett resultat av samgåendet. Transaktionen avses att redovisas enligt poolingmetoden. Preliminär tidtabell Ett prospekt förväntas offentliggöras och distribueras till aktieägarna i Segerström omkring den 29 januari 2001. Den slutgiltiga utbytesrelationen i Erbjudandet kommer att meddelas i ett pressmeddelande omkring den 31 januari 2001. Anmälningsperioden förväntas löpa mellan 31 januari och 21 februari 2001. Likviddagen för Erbjudandet beräknas bli omkring den 1 mars 2001. Sanmina förbehåller sig dock rätten att förlänga Erbjudandet och därmed senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Press- och analytikerkonferens Press- och analytikerkonferens kommer att hållas i Stockholm den 26 januari enligt följande: konferens: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9 i Stockholm klockan 13.00. En telefonkonferens kommer att hållas klockan 14.30. Var vänlig ring +1 (703) 871 3026 för registrering. Carnegie är finansiell rådgivare till Sanmina och Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Segerström. San Jose den 26 januari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina: Segerström Rick Ackel Christer Zetterberg Executive Vice President, Chief Styrelseordförande Financial Officer +1 (408) 964 3500 0708-24 25 26 Paige Bambino Kurt Jofs Corporate Communications Verkställande direktör och koncernchef +1 (408) 964 3500 08-752 18 31 Sanmina Sanmina grundades 1980 och är en ledande kontraktstillverkare som tillhandahåller ett brett utbud av integrerade tjänster till de snabbast växande segmenten inom EMS-marknaden. Saminas helhetslösning innefattar tillverkning av kretskort, kabelmontage, komplett systemintegration och testning såväl som global orderingång. Sanmina förser kunder med kostnadseffektiva kvalitetsprodukter och tjänster. Bolaget erbjuder sina tjänster till en bred kundbas bestående av ledande OEM-företag inom områdena kommunikation, medicin, industri samt höghastighetsdatorer. Som en följd av Sanminas position inom den snabbt växande outsourcingmarknaden har Sanmina uppnått betydande rörelseresultat och en hög avkastning. För räkenskapsåret som slutade den 30 september 2000 rapporterade Sanmina intäkter om USD 3,9 miljarder, en ökning om 63 procent jämfört med föregående år. Sanmina rapporterade ett nettoresultat för räkenskapsåret om USD 259,4 miljoner, exklusive extraordinära kostnader, en ökning om 77 procent jämfört med USD 146,5 miljoner föregående år. Inkluderas de extraordinära kostnaderna uppgår nettoresultatet till USD 192,9 miljoner. Sanmina har drygt 24.000 anställda samt drygt 50 tillverkningsenheter i tio länder. Sanminaaktien är noterad på Nasdaq National Market med kortnamn NASDAQ NM:SANM. Information avseende Sanmina finns på Bolagets hemsida med adress http://www.sanmina.com. Segerström Segerström är en internationell koncern med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade enclosure systems till kommunikationsindustrin. Med världsledande kvalitetsprocesser för produktutveckling, tillverkning, systemintegration och logistik, i kombination med en internationell räckvidd, är Segertröm ett naturligt val när en partner skall utses för långsiktiga utvecklingsprojekt och långsiktiga relationer. Exempel på användningsområden för enclosure systems är radiobasstationer, publika växlar och företagsväxlar. Omkring 80 procent av koncernens leveranser av enclosure systems avser applikationer inom mobiltelefoni och Internet. Bland kunderna märks Allgon, Ericsson, Lucent, Motorola och Nokia. För de första nio månaderna 2000 redovisade Segerström intäkter om SEK 2,1 miljard, en ökning från 1,3 miljarder motsvarande period föregående år. Under samma period redovisade Segerström ett nettoresultat om SEK 123 miljoner. Koncernen har omkring 2.000 anställda i Sverige, Finland, Brasilien, Belgien, Storbritannien, Ungern och USA. Segerströms B-aktie handlas på Attract 40 listan på OM Stockholmsbörsen med kortnamn: SEGE B. Information avseende Segerström finns på bolagets hemsida med adress http://www.segerstrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar