Styrelseutlåtande angående Sanminas erbjudande

Styrelseutlåtande angående Sanminas erbjudande Med anledning av Sanmina Corporations ("Sanmina") erbjudande gör styrelsen för AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström") följande uttalande. Styrelsen i Segerström delar Sanminas bedömning att ett samgående mellan Sanmina och Segerström är industriellt och strategiskt riktigt då det förstärker de båda bolagens marknadspositioner och möjliggör synergier. Sanminas erbjudande innebär att samtliga aktier och konvertibler i Segerström förvärvas till ett sammanlagt värde om 4 855 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en budpremie om 65 procent beräknat på den genomsnittliga sista betalkursen för Segerström-aktien de senaste 30 börsdagarna (108:93 kronor) före erbjudandets offentliggörande. Mot bakgrund av budpremien och den starka kursutvecklingen på Segerström- aktien det senaste året anser styrelsen i Segerström att Sanminas erbjudande är attraktivt för aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström. Styrelsen, som inhämtat ett utlåtande (s.k. fairness opinion) avseende erbjudandet från Enskilda Securities AB, rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera erbjudandet. Varje aktieägare respektive konvertibelinnehavare i Segerström som accepterar Erbjudandet kommer att erbjudas möjlighet att sälja de aktier i Sanmina som erhållits i utbyte för aktier eller konvertibler i Segerström genom en förenklad försäljningsprocess. I den förenklade försäljningsprocessen kommer aktier i Sanmina att säljas på NASDAQ genom en fondkommissionär i USA. Intäkterna från försäljningen av aktierna i Sanmina kommer, efter avdrag för försäljningskostnader, att fördelas lika mellan de aktier i Sanmina som säljs enligt denna process och kommer att betalas ut till de säljande aktieägarna och konvertibelinnehavarna när försäljningen av samtliga aktier i Sanmina som anmälts för försäljning har slutförts. Mer information om villkoren för den förenklade försäljningsprocessen kommer att ges i prospektet, som kommer att offentligges omkring den 29 januari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar