Styrelseutlåtande angående Sanminas justerade erbjudande

Styrelseutlåtande angående Sanminas justerade erbjudande Sanmina Corporation ("Sanmina") offentliggjorde den 26 januari 2001 ett erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla förlagsbevis i AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström") att byta samtliga aktier och konvertibla förlagsbevis i Segerström mot nyemitterade aktier i Sanmina. Sedan erbjudandets offentliggörande den 26 januari 2001 har Nasdaq Composite index gått ned med cirka 18 procent och OMX-index har gått ned med cirka 13 procent medan Sanmina-aktien gått ned med cirka 30 procent. Därför har Sanmina idag offentliggjort en ändring av villkoren i erbjudandet så att värdet på erbjudandet uppgår till 145 kronor per aktie och konvertibelt förlagsbevis om nominellt 90:10 i Segerström, baserat på genomsnittlig sista betalkurs för Sanmina aktien på Nasdaq för de tre handelsdagarna från och med den 21 till och med den 23 februari 2001. Skulle dennna beräkning resultera i ett belopp motsvarande 145 kronor eller mer, kommer ingen ändring att ske av nuvarande erbjudande. Ett belopp om 145 kronor motsvarar en premie om 39 procent i förhållande till sista betalkurs (104:50) för Segerströms aktier av serie B innan erbjudandets offentliggörande. Se vidare press-meddelande från Sanmina. I den allmänna aktiemarknadsnedgången under senare tid har Sanmina och vissa andra underleverantörer på EMS-marknaden (Electronic Manufacturing Services) erfarit en relativt kraftigare nedgång bland annat till följd av att vissa tillverkare av data- och tele-kommunikationsutrustning (s k Original Equipment Manufacturers) i kundledet har varnat för svagare utveckling under innevarande år än vad som tidigare förväntats. Denna trend har varit märkbar för såväl bolag noterade på Nasdaq som bolag noterade på OM Stockholmsbörsen. Det kan därför inte uteslutas att även Segerström skulle ha erfarit en viss kursnedgång också i frånvaro av Sanminas erbjudande. Styrelsen i Segerström, som fortfarande delar Sanminas bedömning att ett samgående mellan Sanmina och Segerström är industriellt och strategiskt riktigt och som diskuterat Sanminas justerade erbjudande med sin finansiella rådgivare Enskilda Securities AB, bedömer att efter ändringen av villkoren erbjudandet fortfarande är attraktivt för aktieägarna och konvertibel-innehavarna i Segerström och står kvar vid sin tidigare rekommendation till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera erbjudandet. För ytterligare information, kontakta: Christer Zetterberg, styrelsens ordförande, tel: 08 -752 18 39 Kurt Jofs, VD och koncernchef, tel: 08 - 752 18 31 eller mobil: 070 - 638 83 61 Se även www.segerstrom.se Segerström & Svensson är en internationell koncern med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade skåpssystem för inneslutning av elektronik - enclosure systems - till tele- och datakomindustrin. Koncernens mål är att bli en av de tre ledande leverantörerna i världen av enclosure systems inom en treårsperiod. Med processer för produktutveckling, tillverkning, systemintegration och logistik i världsklass samt internationell närvaro ska Segerström vara kundens bästa val av partner för utvecklingsprojekt och långsiktiga relationer. Exempel på användningsområden för enclosure systems är radiobasstationer, publika växlar och företagsväxlar. Omkring 85 procent av koncernens leveranser av enclosure systems går till applikationer inom mobil telefoni och Internet. Bland kunderna märks Allgon, Ericsson, Flextronics, Lucent, Motorola, Nokia och Solectron. Koncernen har drygt 2 000 anställda i Sverige, Finland, Brasilien, Belgien, Storbritannien, Ungern och USA. Segerström noteras på Attract 40 vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00590/bit0001.pdf

Dokument & länkar