Seko inför Visselblås-funktion

Seko, Service- och kommunikationsfackets, förbundsstyrelse har nu beslutat att införa en visselblåsfunktion. Syftet är att på ett tidigt stadie fånga upp eventuella missförhållanden i organisationen.

- Vi i den nya förbundsledningen har varit tydliga med att vi vill öka öppenheten i organisationen. Att ge medlemmar och förtroendevalda möjligheten att blåsa i visselpipan när man stöter på missförhållanden är ett sätt att komplettera ett öppet debattklimat, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Grundtanken med systemet är att man som medlem eller förtroendevald i Seko anonymt ska kunna tipsa om missförhållanden i organisationen. Systemet är avsett för allvarliga ärenden, som exempelvis överträdelser av gemensamma policys och riktlinjer eller frågor om lagbrott. 

Det kan också handla om att ta in tips och synpunkter på gamla rutiner som ingen tidigare reagerat på men som kräver en förändring. Detta kan exempelvis handla om vem som utses till olika uppdrag såväl internt som externt. Det kan också handla om godtycklighet i fördelning av lägenheter i förbundets fastighetsbestånd som behöver rättas till i efterhand.

En annan viktig del i detta är också att ta emot tips som rör personer i ledande och beslutande ställning i Seko, såvälförtroendevalda som anställda, fortsätter Valle Karlsson. 

Ambitionen är att funktionen ska aktiveras under hösten.

 

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Jonas Pettersson
Kommunikationschef
08-791 41 95
jonas.pettersson@seko.se

SEKO är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 130.000 medlemmar inom nio branscher:
Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. www.seko.se

Prenumerera