Seko och Fastighets inleder förstudie om samgående

Sekos och Fastighets förbundsstyrelser har beslutat att genomföra en förstudie om ett samgående.

– Förstudien ska utreda vilka förutsättningar som finns för att kunna bilda ett gemensamt förbund, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Seko och Fastighets i en gemensam kommentar.

Samarbetet mellan Seko och Fastighetsanställdas Förbund har sedan 6F bildades utvecklats och fördjupats.

Det finns en bred samsyn mellan förbunden i kärnfackliga frågor som avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbundsledningarna fungerar bra, fortsätter de båda ordförandena.

Vid samtal mellan förbundsledningarna har en diskussion rests om ett eventuellt framtida samgående mellan förbunden. Under diskussioner i slutet av 2015 beslutades att framlägga ett förslag om en förstudie till respektive förbundsstyrelse.

Målet för ett eventuellt gemensamt förbund är att medlemmarna ska få mer fackförening för pengarna. Det ska också leda till ett förbund som blir starkare ekonomiskt, servicemässigt, påverkansmässigt och med en stark arbetsplatsbevakning och ett stort medlemsinflytande.

Förstudien skall belysa fördelar och nackdelar med ett samgående och lämna rekommendationer till en fortsatt process. Det är viktigt att arbetet sker öppet med löpande kommunikation med de respektive styrelserna, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson.

Förstudien ska granska organisations- och avtalsstrukturer, belysa stadge- och regelkomplexet hos de två förbunden, ledningsfunktioner, ekonomi, personalstat och geografisk lokalisering, samarbete med andra organisationer och vadhelst annat förstudien finner relevant för sitt uppdrag. Förstudien skall med ledning av detta beskriva hur ett gemensamt förbund kan komma att se ut, samt föreslå metodik för genomförandet.

I det samarbetsavtal som förbunden inom 6F tidigare tecknat finns en öppning för att förbunden har möjlighet att diskutera eventuella fördjupade samarbeten med ett eller flera av förbunden inom 6F.

Ett gemensamt förbund mellan Seko och Fastighets skulle innebära ett förbund med 150 000 medlemmar.


Förbundsstyrelsernas beslut:

att tillsätta en förstudie som skall utreda de grundläggande förutsättningarna för ett samgående mellan förbunden

att till särskild utredare för förstudien tillsätta Hans Öhlund, tidigare ordförande i Fastighets.

att förstudien startar senast 1 Februari 2016 och ska vara avslutad senast 1 juni 2016

att respektive förbundsstyrelse på möten i juni 2016 beslutar om förbunden ska gå vidare med en utredning för att bilda ett nytt gemensamt förbund


Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kanslichef, Seko: 070-631 59 49
Magnus Pettersson, Förbundsordförande, Fastighets, 070-567 01 63
Hans Öhlund, utredare för projektet: 08-696 11 57

Taggar:

Prenumerera