BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2019 – JUNI 2020

Report this content

Framgångsrikt år med stora genombrott

Selectimmune Pharmas första räkenskapsår sedan noteringen har varit mycket framgångsrikt. Bolaget utvecklar nya läkemedelskandidater mot bakteriella infektioner och har i flera fall gjort stora genombrott. En första klinisk studie visar tydliga kliniska behandlingseffekter av Interleukin1-receptorblockad på patienter med cystit och svår kronisk smärta. Patienterna upplevde dramatiska förbättringar och ökad livskvalitet. Inflammationssvaret avtog och produktionen av molekyler som triggar smärtreflexerna från urinblåsan minskade kraftigt.

SelectImmunes utvecklingsstrategi bygger på nydanande forskning och tillgång till avancerad klinisk prövnings-kompetens. Därför kan vi i ’’proof-of-concept’’-studier med den nya behandlingen visa effekt redan efter ett år; något som minskar risken för bolaget och dess investerare att satsa resurser för fortsatt klinisk utveckling.

SelectImmune Pharma utvecklar nya terapier mot bakteriella infektioner för att komplettera eller ersätta antibiotika. Utvecklingen baseras på forskning som identifierar hur infektionsförsvaret fungerar, hur olika molekylära check-points styr immunitet och vilka mål nya läkemedel ska riktas mot. Under året har nya molekyler i bolagets portfölj undersökts i detalj och är nu klara för läkemedelsutveckling.

Betydelsen av infektionsbekämpning har sällan varit så tydlig som nu och kunskapen hos allmänheten sällan så stor. Vi vill tacka alla medarbetare som gjort viktiga insatser och de konsulter och samarbetspartners som bidragit med sin erfarenhet och kompetens.  Aktieägarnas stöd är oerhört viktigt och en ständig källa till inspiration.

Nästa steg blir att genomföra en Fas II studie tillsammans med internationella ’’opinion leaders’’. Nya substanser är också klara för produktion och läkemedelsutveckling. Bolaget har god ekonomi och hög kompetens och ser fram emot nya utmaningar.

Ann Gidner, VD och Catharina Svanborg, styrelseordförande

 

Väsentliga händelser räkenskapsåret 2019/2020

Den 7 oktober presenterade SelectImmune Pharma preliminära resultat av en ny preklinisk studie som visar att bolagets immunterapi mot urinvägsinfektion fungerar lika bra som antibiotika i en djurmodell. Den första genomgången av data visar att immunterapi gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Behandlingen minskade inflammationen i infekterad vävnad och dödade effektivt bakterierna. Hos den obehandlade kontrollgruppen observerades ingen motsvarande utläkning. Dessa resultat stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, i första hand riktade mot patienter med återkommande urinvägsinfektioner.

Den 15 april meddelades att SelectImmunes immunterapi fungerar även mot antibiotika-resistenta bakterier i djurmodell. IL-1 receptorblockerare minskade den skadliga inflammationen vid bakteriell urinvägsinfektion och ökade avdödningen av bakterier hos behandlade djur jämfört med obehandlade kontroller. Även antibiotikaresistenta bakterier var känsliga för denna nya behandling, vilket är mycket väsentligt. Dessa fynd är oväntade, eftersom immunoterapi ofta tros trycka ner patientens immunförsvar och därmed öka risken för infektioner.

Den 23 april meddelades att Interleukin1-receptorblockad har tydliga kliniska behandlingseffekter hos patienter med cystit och svår smärta. Dessa patienter utvecklar svåra smärttillstånd, som på alla sätt försvårar deras tillvaro och behandlingar har oftast ingen bestående effekt, vilket medför att patienterna ofta är svårt handikappade med starkt nedsatt livskvalitet. Resultaten av den kliniska studien visar nu att behandling med IL-1 receptorblockad är verksam på patienter med kroniska smärtor från nedre urinvägarna. Hos de patienter som behandlades sågs dramatiska kliniska effekter, med en minskning av symptom och ökad livskvalitet.

Den 13 maj utsågs Gabriela Godaly till ny Chief Medical Officer i SelectImmune Pharma. Gabriela Godaly är universitetslektor vid Lunds universitet och har mer än 20 års erfarenhet inom infektionsområdet både inom Lunds universitet som vid Gambro Lundia AB. Gabriela Godaly är expert på kliniska prövningar, särskilt läkemedelskandidater för behandling av kritiskt sjuka patienter och studerar immunförsvar, vaccin och nya behandlingar framförallt av tuberkulos.

Den 18 maj presenterade Affärsvärlden vinnarna i tävlingen Årets IPO bland mikrobolag som noterades 2019. SelectImmune Pharma utsågs till vinnare i klassen Kvalitet. Affärsvärlden delar varje år ut pris till de bästa noteringarna i kategorierna kursutveckling och kvalitet. I kvalitetskategorin bedöms i första hand bolagens ’’börsfäighet’’, men även kursutvecklingen. Varje besvärande omständighet leder till en kommentar. SelectImmune Pharma har i år utsetts i kategorin kvalitet med motiveringen att juryn bara funnit en kommentar, vilket anses vara i toppklass för mikrobolag.

Den 16 juni utsågs Ann Gidner till ny VD i SelectImmune Pharma med start den 12 augusti, 2020. Ann Gidner har lång erfarenhet av läkemedelsindustri och life science-bolag, både internationellt och i Sverige. Närmast kommer hon från rollen som interim-VD på Life Science-bolaget AcuCort AB. Hon har lång erfarenhet av att ha globalt, kommersiellt ansvar i stora, internationella CMO-koncerner (Contract Manufacturing Organization). Ann Gidner har även styrelseuppdrag och erfarenhet av notering på Nasdaq First North genom bolaget SenzaGen AB. COVID-19 pandemin har påverkat infrastrukturen för kliniska prövningar i alla delar av världen.  European Medicines Agency (EMA) har rekommenderat att kliniska prövningar ska hållas till ett minimum, så att klinikernas prioriteringar inte försvåras. Förutom ett par månaders försening p.g.a. pandemin arbetar SelectImmune Pharma vidare tillsammans med internationella partners för att planera och genomföra nästa kliniska studie i Tyskland, tillsammans med ledande internationella kollegor.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har ännu inträffat

Perioden i sammandrag                                                                        

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

                                          

Fjärde kvartalet 2020-04-01--2020-06-30

– Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -1 129 (-3 164) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -1 129 (-3 164)

– Kassaflödet uppgick till -3 135 (24 821) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,0721 (-0,2712) SEK och -0,0639 SEK efter utspädning

Helåret 2019-07-01--2020-06-30

– Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -8 240 (-3 932) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -8 240 (-3 932) kSEK

– Kassaflödet uppgick till -11 882 (34 802) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,5260 (-0,3370) SEK och -0,4664 SEK efter utspädning

– Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 22 969 (34 851) kSEK

– Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 97 (85)%                                                                                                                                                                       

                                                                                                            

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 666 660 (11 666 660) respektive 17 666 660 aktier, där 15 666 660 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 juni 2020 och 17 666 660 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2019.                                                                                       

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.           
 

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune utvecklar nya läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat

SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för att ta över patent och patentansökningar som innehades av Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedelsutveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune är ett utvecklingsbolag inom life science, kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, milestone-baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft kommer bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samarbetspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå några samarbetsavtal. Detta innebär att bolaget haft en omsättning på 0 (0) kSEK under hela räkenskapsåret. Resultatet efter skatt för motsvarande period uppgick till -8 240 (-3 932) kSEK. Kostnaderna har huvudsakligen avsett fortsatt utveckling i samarbete med forskargruppen vid Lund universitet, som även genomfört den kliniska studien. Omsättningen under räkenskapsårets fjärde kvartal uppgick till 0 (0) kSEK och resultatet till -1 129 (-3 164) kSEK.

Finansiell ställning

Per den 30 juni 2020 uppgick bolagets likvida medel till 22 969 (34 851) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 24 372 (32 612) kSEK. Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 97 (85) %.                                                                                       

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 april 2020 till den 30 juni 2020 uppgick kassaflödet till -3135 (24 821) kSEK. Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under perioden då bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas. Kostnader för forskning och utveckling redovisas därmed i resultaträkningen som löpande kostnader. Bolaget har under fjärde kvartalet investerat i ett mikroskop för 2,0 Mkr.

Avskrivningar

Under helåret har avskrivningar av inventarier uppgått till 76 (0) kSEK, och för räkenskapsårets fjärde kvartal har avskrivningar på inventarier uppgått till 76 (0) kSEK.

Personal

Bolaget hade motsvarande 2 (1) heltidsanställda per den 30 juni 2020.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 30 juni 2020 uppgick till 15 666 660 (11 666 660) st., varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A och 13 666 660 (9 666 660) aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som i sig är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Teckningsoptioner

Bolaget genomförde i juni 2019 en nyemission, i form av units bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då emissionen blev fulltecknad har bolaget 2 000 000 utestående teckningsoptioner vilka vardera berättigar till teckning av en aktie av serie B till kurs 8,00 SEK. Optionen kan utnyttjas under perioden 3-17 september 2020. SelectImmune Pharmas teckningsoptioner av serie 2019/2020 TO1B, är sedan den 15 juli 2019 upptagna till handel på Spotlight Stock Market (se ovan).

Transaktioner med närstående

Under året har 480 (0) kSEK utbetalats till Linnane Pharma AB avseende licenskostnader för patent samt konsultarvode 232 (0) Ksek till Godaly Consulting AB. Vidare har löner och ersättningar till styrelse och företagsledning utbetalats under perioden. Transaktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer förutom Coronapandemin är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019-06-30). Tillkommer att framtida kapitalbehov är säkerställt fram till 2022 genom inlösen av teckningsoptionerna beskrivna ovan, förutsatt att teckningsoptionerna utnyttjas.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019-06-30).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagsstämma och årsredovisning

  • Bolagsstämman för 2019/2020 är planerad att hållas i Malmö Börshus i Malmö den 25 november 2020. På grund av COVID-19 är det dock möjligt att stämman istället kommer att hållas som ett virtuellt möte, enligt den nya tillfälliga lagen kring bolagsstämmor. Mer information kommer att anges i pressmeddelande inför stämman.

  • Årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats (www.selectimmune.com) samt skickas därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 2019/2020.

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning för räkenskapsår 2019/20                   2020-11-04

Delårsrapport 1 2020/21                                               2020-11-11

Årsstämma för räkenskapsår 2019/20                          2020-11-25                                                                                       

Catharina Svanborg, Styrelseordförande

Tel: +46 709 42 65 49
E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner, VD

Tel: +46 768 17 14 14
E-post: ann.gidner@selectimmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Prenumerera

Dokument & länkar