Delårsrapport 1 räkenskapsåret 2019/20

Report this content

SelectImmune Pharma i korthet

  • SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag som utvecklar immunoterapi som alternativ till antibiotika.
  • Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till klinisk proof-of-concept. Marknaderna för infektionsbehandling är oerhört stora, nationellt och internationellt.
  • Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet har bedrivits i över 20 år av Professor C Svanborg och medarbetare och resultaten har publicerats i ledande internationella tidskrifter.
  • Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov i stora patientgrupper som till exempel akut och kronisk cystit.
  • Bolaget erbjuder fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Där ingår immunmodulerande substanser, som nu används som läkemedel mot andra indikationer, hämmare av smärta vid infektion, molekyler från ’’snälla’’ bakterier som återställer balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar överdriven inflammation och minskar risken för sepsis och njurskada .
  • I framgångsrika djurförsök har Bolagets läkemedelskandidater visats skydda mot infektioner i urinvägarna, motverka uro-sepsis (blodförgiftning) och cystit och hämma inflammation.
  • Bolagets upptäckter skyddas av fem patentfamiljer. De immateriella rättigheterna omfattar både användning av befintliga läkemedel för nya indikationer och utvecklingen av nya läkemedel. Patent är sökta i USA, Europa, Asien och Australien och patent har beviljats bl.a. i USA.
  • Beslut har fattats om att inleda fas II-studier rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av Bolagets produkter till registrerade läkemedel.

Väsentliga händelser under kvartalet

1. Nya behandlingskoncept presenteras för ledande opinionsbildare vid internationellt symposium och disputation.

Väsentliga delar av den forskning som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet ingår i Inès Ambites doktorsavhandling som försvarades under disputationen den 24 september 2019. Inbjudna internationellt ledande forskare deltog i disputationen och i ett vetenskapligt symposium inom ämnesområdet, vid Lunds Universitet den 23 september.

De vetenskapliga arbetena i avhandlingen

- Visar att ’’snälla’’ bakterier påverkar vävnaderna i kroppen på ett positivt sätt och bereder marken för fredlig samexistens mellan bakteriefloran och värden.

- Identifierar bakteriemolekyler, som ansvarar för denna effekt och kan utvecklas till läkemedel.

- Definierar molekylära mekanismer som styr det överdrivna infektionssvaret hos de mest sjuka patienterna och terapeutiska verktyg för att behandla dem.

- Analyserar skillnader mellan ’’snälla’’ och ’’farliga’’ bakterier och vad som krävs för att en bakterie ska orsaka sjukdom.

2. Immunterapi jämförs med antibiotika.

Under kvartalet presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot urinvägsinfektion i en djurmodell. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Resultaten stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, främst mot urinvägsinfektioner. Behandlingen minskade inflammationen i infekterad vävnad och dödade effektivt bakterierna. Hos den obehandlade kontrollgruppen observerades ingen motsvarande utläkning. Fortsatta laborativa analyser av materialet pågår och avsikten är att snarast publicera data i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Dessa resultat stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, i först hand riktade mot återkommande urinvägsinfektioner.

3. Organisation.

Den lyckade nyemissionen gör det möjligt för Bolaget att stärka sin organisation för att accelerera utvecklingen av läkemedelskandidater baserade på den forskning som bedrivits vid universitetet i Lund. Under räkenskapsperioden rekryterades bl.a. en CMO.med bred erfarenhet inom infektionsmedicin. SelectImmune Pharma är fortsatt ett forskarstyrt bolag, som prioriterar förnyelse av terapier mot infektioner i stora patientgrupper.

Siffror  

FÖRSTA KVARTALET (2019-07-01 – 2019-09-30)

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 701 (0) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 701 (0) TSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,1724 (-0,0000) SEK

– Soliditeten** uppgick per den 30 september 2019 till 98 (50)%

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde under samma period föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 666 660 (10 000 000) aktier. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2018, omräknad för den split som innebar att varje aktie delades upp i 20 aktier och som beslutades på en extra bolagsstämma 2019-03-04.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune utvecklar fem nya läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat

SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för att ta över patent och patentansökningar som innehades av ägaren, Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedelsutveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune är ett utvecklingsbolag inom Life Science, kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, milestone baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre Bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft kommer Bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samarbetspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå några samarbetsavtal. Detta innebär att Bolaget haft en omsättning på 0 (0) TSEK under räkenskapsårets första kvartal. Resultatet efter skatt för motsvarande period uppgick till -2 701(0) TSEK. Kostnaderna har huvudsakligen utgjorts av kostnader för fortsatt utveckling för SelectImmunes räkning av forskargruppen vid Lund Universitet.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 29 181 (74) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 29 910 (37) TSEK. Ökningen är i sin helhet hänförlig till de nyemissioner i form av en Private Placement och den noteringsemission som Bolaget genomförde i mars respektive juni 2019. Nyemissionerna tillförde Bolaget ca 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för de bägge emissionerna uppgick till 3 493 TSEK, vilka kostnadsförts direkt mot det tillförda egna kapitalet. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 98 (50) %

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 juli 2019 till den 30 september 2019 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital till -2 701 (0) TSEK. Som nämnts ovan är kassaflödet huvudsakligen hänförlig till kostnader för fortsatt utveckling inom Lunds Universitet för SelectImmunes räkning. Kassaflödeseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick netto till -2 969 (25) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till -5 670 (25) TSEK. Rörelsekapitalförändringen hänför sig huvudsakligen till att emissionskostnaderna för den s.k. noteringsemissionen betaldes ut först under det första kvartalet och därmed upptogs som en leverantörsskuld vid kvartalets ingång. Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 30 september 2019 uppgick till 15 666 660 (10 000 000) st. varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A och 13 666 660 (8 000 000) aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. Bolaget genomfördes en nyemission i Bolaget i mars och en i juni 2019. Nyemissionen i mars innebar att antalet aktier av serie B ökade med 1 666 660 st. och emissionen i juni att antalet aktier av serie B ökade med ytterligare 4 000 000 st. Jämförelsesiffran inom parentes ovan är omräknad så att siffran tar hänsyn till den split som beslutades 2019-03-04, innebärande att varje aktie delades upp på 20 aktier. SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Teckningsoption

Den ovan nämnda emissionen i juni 2019 gjordes i form av units bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då emissionen blev fulltecknad har Bolaget 2 000 000 utestående teckningsoptioner vilka vardera berättigar till teckning av en aktie av serie B till kurs 8,00 SEK. Optionen kan utnyttjas under perioden 3-17 september 2020. SelectImmune Pharmas teckningsoptioner av serie 2019/2020 TO1B, är sedan den 15 juli 2019 upptagna till handel på Spotlight Stock Market (se stycke ovan).

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma för räkenskapsår 2018/19                          2019-11-20

Halvårsrapport för räkenskapsår 2019/20                    2020-02-20

Delårsrapport 3 för räkenskapsår 2019/20                   2020-05-20

Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2019/20            2020-08-27

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Prenumerera

Dokument & länkar