Kallelse till årsstämma i SelectImmune Pharma AB

Report this content

Aktieägarna i SelectImmune Pharma AB, 559104-6874, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 17.30 i Gamla Börssalen, Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Samling från klockan 16.30 med kaffe och lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 november 2019, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 18 november 2019, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till SelectImmune Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@selectimmune.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman. 

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 14 november 2019 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av protokollförare.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD.

10. Beslut om:

a)   Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b)   Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)    Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna.

13. Val av styrelse.

14. Beslut om antal revisorer.

15. Beslut om arvode till revisorer.

16. Val av revisor.

17. Övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande. 

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 31 828 499 SEK balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 samt 11-16)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag:

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets jurist. Vidare föreslås fyra styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Helena Lomberg, och Carl-Johan Wachtmeister. Nyval av Gabriela Godaly (se nedan). Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Magnus Karlström, som revisor till nästkommande årsstämma.

Tidigare har meddelats att Rolf Lood skulle ersätta styrelseledamoten Björn Wullt som bedömt sig ha svårt att rent praktiskt kombinera sitt arbete som styrelseledamot i SelectImmune Pharma med sin kliniska gärning. Då uppdraget skulle innebära en intressekonflikt med ett av Rolf Loods andra uppdrag har Rolf meddelat att han inte kan åta sig uppdraget. I stället föreslås Gabriella Godaly ersätta Björn Wullt.

Gabriela Godaly, PhD, Docent och Forskningsgruppledare vid Lunds universitet, är disputerad inom immunologi och mikrobiologi och har drivit forskning inom naturlig immunitet vid infektioner och nya behandlingsmetoder som alternativ till antibiotika. Med fokus på tuberkulos driver Dr Godaly forskning med inriktning på att hitta alternativa behandlingsstrategier mot tuberkulos. Viktiga internationella samarbeten inkluderar ledande tuberkulos-specialister vid Imperial College i London och Ulms Universitet. Dr Godaly har publicerat ca 60 vetenskapliga artiklar och står bakom 9 patent. Dessutom har Dr Godaly erfarenhet av läkemedelsindustri och medicinteknik, och drev under en period forsknings- och utvecklingsprojekt på Gambro AB.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier i bolaget 15 666 660 och antalet röster 33 666 660

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor, Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats (www.selectimmune.com) samt skickas därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Prenumerera

Dokument & länkar