SelectImmune Pharma offentliggör listning på Spotlight Stock Market och prospekt

Report this content

SelectImmune Pharma AB, org.nr. 559104-6874, (”SelectImmune Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att genomföra en listning av Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market och, i samband därmed, bjuda in allmänheten att teckna units där varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020 (TO 1 B) (”Erbjudandet”), i Bolaget motsvarande en initial nyemission om 30 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden om 18,8 MSEK motsvarande 62,5 procent av Erbjudandet. Anmälningsperioden inleds den 27 maj 2019 och första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till den 26 juni 2019.

Om SelectImmune Pharma

SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag med fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner. I en era av sviktande antibiotika-behandling bedömer Bolaget att dessa framsteg är ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver nya läkemedel.

Bolagets upptäckter skyddas av fem nya patentfamiljer. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov och marknaderna för infektionsbehandling är stora, nationellt och internationellt. Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till kliniskt proof-of-concept innan de vidareutvecklas eller licensieras ut till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Forskargruppen vid Lunds universitet har under lång tid studerat kroppens immunsvar och de mekanismer som avgör om försvaret mot infektioner fungerar. Forskningen har finansierats av stora forskningsanslag (totalt cirka 150 MSEK) och upptäckterna har publicerats i ledande internationella tidskrifter. SelectImmune Pharma grundades i februari 2017 för att driva läkemedelsutvecklingen i samarbete med Lunds universitet, vilket regleras genom avtal.

Catharina Svanborg, huvudägare och styrelseordförande, kommenterar: ”Det är hisnande att många års forskning nu har lett till faktiska läkemedelskandidater, som kan erbjuda nya alternativ till antibiotika. En listning på Spotlight Stock Market tillsammans med emissionen gör det möjligt för SelectImmune Pharma att engagera ledande nationell och internationell expertis i denna process. Det är min förhoppning att SelectImmune Pharma skall utveckla framgångsrika alternativ till antibiotika och göra det möjligt att behandla bakteriella infektioner, som idag hotar stora patientgrupper. Jag känner stor tacksamhet och glädje att SelectImmune Pharma ger dessa upptäckter ett nytt hem och ny kraft att göra kunskapen brett tillgänglig för stora patientgrupper, som idag saknar verksamma behandlingsalternativ

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige att teckna units i Bolaget där varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO 1 B) (”Unit”).
  • Priset per Unit i Erbjudandet har fastställts till 15,00 SEK, motsvarande 7,50 SEK per ny B-aktie.
  • Erbjudandet omfattar totalt 4 000 000 nyemitterade B-aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO 1 B) i Bolaget.
  • Vid fullteckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 30,0 MSEK via nyemission av aktier före emissionskostnader. Under förutsättning att Erbjudandet blir fulltecknat och att samtliga teckningsoptioner som erhållits nyttjas, tillförs Bolaget 46,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullteckning i Erbjudandet kommer aktiekapitalet i SelectImmune Pharma att öka med högst 200 000 SEK, från 583 333 SEK till högst 783 333 SEK. Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner nyttjas, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 100 000 SEK, från 783 333 SEK till 883 333 SEK.
  • Vid full anslutning omfattar Erbjudandet således 6 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 34,0 procent av det totala antalet aktier och 16,8 procent av rösterna i Bolaget efter att Erbjudandet fullföljts.
  • Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden om 18,8 MSEK motsvarande 62,5 procent av Erbjudandet. Utav teckningsåtaganden har befintliga ägare åtagit sig att teckna för 8,6 MSEK bland annat FV Group AB och Understödsföreningen Prometheus Pension. Därutöver har teckningsåtagande erhållits från ett antal externa investerare om 10,2 MSEK.
  • Huvudägaren och styrelseordförande Catharina Svanborg, VD Fredrik Herslow och Jan Zetterberg har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i SelectImmune Pharma förrän minst 16 månader förflutit från första handelsdag.
  • Ett prospekt med ytterligare information om Bolaget, dess verksamhet och fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 23 maj 2019 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.selectimmune.com).
  • Beräknad första handelsdag på Spotlight Stock Market är den 26 juni 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SELECTB” med ISIN-kod SE0012622785.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet har bedrivits i över 20 år vid Lunds universitet vilket resulterat i att Bolaget idag erbjuder fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov i stora patientgrupper. I stället för att döda bakterierna med antibiotika hjälper Bolagets produkter patienten att själv döda bakterierna och läka infektionen. Genom Bolagets detaljerade molekylära analyser är det möjligt att ’’trycka på de rätta knapparna’’ i immunsystemet. Det goda immunsvaret stimuleras och skadliga effekt hämmas. I framgångsrika djurförsök har Bolagets läkemedelskandidater visats skydda mot olika typer av infektioner i urinvägarna, motverka uro-sepsis (blodförgiftning) och hämma inflammation.

Beslut har fattats om att inleda fas II-studier rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av Bolagets produkter till registrerade läkemedel. Bolagets generella rörelsekapitalbehov sammanhänger framförallt av genomförande av fas II-studier av befintliga läkemedel (Grupp I) under 2019 och 2020 samt att utveckla de nya substanserna (Grupp II) till klinisk proof-of-concept. Bolaget ser framförallt ett ökat kapitalbehov fr.o.m. Q2 2020 då avsikten är att två kliniska studier ska löpa parallellt.  

För att tillgodose sitt kapitalbehov bjuder SelectImmune Pharma in allmänheten att teckna aktier och teckningsoptioner i den nyemission av Units vars teckningsperiod löper under perioden 27 maj – 11 juni 2019. Nyemissionen genomförs inför listning av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Av det totala nyemissionsbeloppet på cirka 30,0 MSEK, täcks cirka 62,5 procent, motsvarande 18,8 MSEK av teckningsåtaganden.

Tillförd nettolikvid från Erbjudandet vid full teckning om 27,5 MSEK kommer att användas för att under 2019 och 2020 genomföra fas II-studier rörande befintliga läkemedel där SelectImmune Pharma har sökt patent för användning inom nya indikationsområden (Grupp I) samt till att under samma period utveckla nya substanser som kan användas som alternativ till antibiotika till klinisk proof-of-concept (Grupp II). Uppskattningsvis kommer hälften av emissionslikviden (13,8 MSEK) att användas för nämnda fas II-studier vilket även prioriteras. Resterande hälft (13,8 MSEK) kommer att användas för utveckling av andra substanser till klinisk proof-of-concept. Då Bolagets fokus är på forskning och utveckling har Bolaget utvecklat en virtuell organisation med relativt låga operationella kostnader genom att kostnader främst aktiveras när arbete påbörjas.

I syfte att skapa en stabil långsiktig grund för Bolagets fortsatta forskning och utveckling har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandet. I samband med detta har Bolagets styrelse ansökt om listning av Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market. Spotlight har beslutat att godkänna att Bolagets B-aktier upptas till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor såsom spridningskrav är uppfyllda senast vid den första handelsdagen, som förväntas infalla den 26 juni 2019.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett svenskt prospekt och anmälningssedel finns tillgängligt på SelectImmune Pharmas hemsida, www.selectimmune.com, Arctic Securities hemsida för pågående erbjudanden www.arctic.com/secse/offerings samt Nordnets hemsida www.nordnet.se. Anmälan kan även göras på Nordnets internettjänst.

Indikativ tidplan

Anmälningsperiod:                                                       27 maj – 11 juni 2019

Preliminär dag för offentliggörande av utfall:                 13 juni 2019

Preliminär likviddag:                                                    17 juni 2019

Beräknad första handelsdag:                                          26 juni 2019

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Herslow, VD

Telefon: +46 70-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectimmune.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribuerats, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas av Bolaget för att tillåta att erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller personer med hemvist där, förutom i enlighet med tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggörs med anledning av Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Prenumerera

Dokument & länkar