Delårsrapport för Senea AB

Report this content

Delårsrapport 1 januari 2002 - 30 juni 2002 Högsta orderingången för Senea AB på fyra år · Orderingången för första halvåret år 2002 blev den högsta på fyra år, och slutade på 39,2 Mkr, vilket är högre än orderingången för helåret 2001 (38 Mkr). För samma period i fjol var orderingången i bolaget 29,3 Mkr. · Resultatet efter finansiella poster för årets första sex månader uppgick till - 21,4 Mkr att jämföras med en förlust på 14,7 Mkr året innan. Det svaga resultatet hänförs främst till ökade kostnader i samband med utveckling och leverans av nya produkter, samt att leveranserna till Norge inte löpt enligt plan under andra kvartalet. Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet blev - 15,5 Mkr. · Nettoomsättningen under första halvåret 2002 uppgick till 19,9 Mkr (11,8 Mkr). För helåret 2001 uppgick nettoomsättningen totalt till 21,0 Mkr. · Förlusten per aktie blev 0,75 kr för första halvåret. · Orderstock vid periodens utgång var 32 Mkr (19,6 Mkr). · Kostnaderna för utveckling har under första halvåret uppgått till 3,7 Mkr (5,9 Mkr). · Som en följd av den försämrade resultatutvecklingen uppgår moderbolagets totala egna kapital vid periodens slut till 6,5 Mkr vid ett aktiekapital på 28,3 Mkr. Huvudägarna har utfärdat ett kreditlöfte på 12 Mkr i form av ett efterställt lån, varav 4 Mkr utnyttjats per den 30 juni. Styrelsen har fattat beslut om nyemission om ca 28 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet förutsätter bolagsstämmans godkännande. Aktieägare motsvarande drygt 50% av aktiekapitalet och röstetalet har garanterat att rösta för att emissionen genomförs samt att teckna aktier fullt ut. Mot bakgrund av ovanstående har ingen kontrollbalansräkning upprättats. Den extra bolagsstämman äger rum den 22 augusti 2002. · I slutet av maj lade Energimyndigheten fram sin slutrapport där de föreslår nya krav för avläsning av konsumenternas elförbrukning. De nya kraven öppnar dörren för Seneas produkter till en marknad om totalt ca 6 000 Mkr i Sverige. · Detta är Senea Senea AB utvecklar, marknadsför och levererar kompletta system för mätvärdesinsamling och nätautomation. Aktien har varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 22 juni 1994 och VD för bolaget är Annette Brodin Rampe. Huvudkontoret ligger i Åkersberga. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea är i dagsläget ledande inom området och en dominerande aktör i Norden. Bolaget har under de senaste tre åren kontrakterat cirka 75 kommunikationssystem, med totalt cirka 115 000 kommunikationsterminaler. Seneas huvudprodukt är mätvärdesinsamlingssystemet Senea CustCom. Med systemet kan mätarställningar automatiskt samlas in från samtliga kunder inom ett område. Med Seneas teknik får energibolagen goda möjligheter att rationalisera sin verksamhet och därmed också spara pengar. Senea har satsat stora resurser på att anpassa Senea CustCom till de nya förutsättningar som råder på den sedan 1996 avreglerade svenska elmarknaden. I dag finns två produktlinjer - C 500, som kommunicerar via radio och C 1000, som kommunicerar via elnätet. Radiokommunikationssystemet har under senare år vidareutvecklats till att vara ledande på marknaden. Elnätssystemet kommer nu att moderniseras så att kunden utan stora investeringar ska kunna välja mellan de två produkterna i samma system beroende på vilket sätt att kommunicera som fungerar bäst med de förutsättningar omgivningen erbjuder. I Sverige används Seneas teknik bland annat av Sollentuna Energi, Skånska Energi, Ulricehamns Energi, Birka Energi, Eksjö Elnät samt hos Smedjebacken Energi och Vatten. Marknaden En SIFO undersökning, som gjordes under våren 2002, visar att hela 70 procent av de svenska elkonsumenterna vill avskaffa det gamla systemet med manuell avläsning en gång per år och få mer begripliga elräkningar. Kunderna efterfrågar nu korrekta elräkningar och vill endast betala för den el de förbrukat, i efterskott. I slutet av maj presenterade Energimyndigheten sin slutrapport efter en utredning avseende tätare avläsning av elförbrukningen. Utredningen som var beställd av regeringen fick stort genomslag både i media och inom elbranschen. Rapporten kan förväntas ligga till grund för ny lagstiftning under våren 2003. Energimyndigheten föreslår bl a att elnätsföretagen ska vara skyldiga att läsa av samtliga elmätare en gång i månaden. Övergången till det nya systemet föreslås ske etappvis. I den första etappen, som kan beräknas vara genomförd till halvårsskiftet 2006, ska månadsavläsning ske av de kunder vars årsförbrukning överstiger 8 000 kWh, totalt cirka 1,5 miljoner elanvändare. Etapp 2, som omfattar övriga förbrukare, kan beräknas vara slutförd halvårsskiftet 2009. För Seneas del innebär ett riksdagsbeslut i denna viktiga fråga att en marknad värd 6 miljarder kronor under en sexårsperiod ligger öppen för bolagets produkter. Seneas unika spjutspetskompetens och ledande marknadsposition ger ett mycket bra utgångsläge när investeringarna väl tar fart. Seneas förväntning är att många elbolag väljer att bygga ut till hela sitt kundunderlag redan från början och att marknaden därför är betydligt större än de 1,5 miljoner kunder som det talas om i den första etappen. Offertförfrågningarna har redan ökat efter att Energimyndigheten lade fram sin slutrapport och under andra kvartalet var den högsta orderingången sedan 1998. Det tolkas som en mycket positiv signal för Seneas framtida verksamhet. Omsättning och resultat Resultatet efter finansiella poster för årets sex första månader uppgick till -21,4 Mkr (-14,7 Mkr). Det innebär att resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet blev -15,5 Mkr. Orsakerna till ett svagare resultat än väntat var att nätbolagen avvaktade Energimyndighetens slutrapport innan ett investeringsbeslut blev aktuellt. Dessutom drogs Senea med problem med att leverera vissa produkter till den norska marknaden. Utvecklingsarbetet och produkterna fördröjdes och fördyrades, vilket påverkat resultatet negativt. Nettoomsättning och förändring av lager och pågående arbete för årets sex första månader uppgick till 16,9 Mkr och varukostnaden till -15,5 Mkr. Problem med utvecklingsarbetet och färre leveranser har inneburit kraftigt ökade varukostnader under andra kvartalet. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemet. Resultatet belastas med avskrivningar på tidigare aktiverade investeringar i utveckling av produkterna på 2,1 Mkr (2,1 Mkr) samt av kostnader för vidareutveckling som tagits över resultaträkningen med 3,7 Mkr (5,9 Mkr). Orderstock och orderingång Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 32,2 Mkr (19,6 Mkr). Orderingången för perioden uppgick till 39,2 Mkr att jämföras med 29,3 Mkr för samma period året innan. De stora order Senea erhållit under våren är: Mälarenergi (5 Mkr), Ulricehamn (13 Mkr, varav etapp 1 om ca 1 Mkr är avropad, etapp 2 beräknas påbörjas under andra halvåret 2002), Birka Nät (14 Mkr) samt Eksjö Elnät (12 Mkr). Verksamheten och nya order Arbetet med leveranserna till Ulricehamns Energi och Mälarenergi som Senea fick under första kvartalet går enligt plan. Under andra kvartalet beslutade Senea och Birka Nät AB att tillsammans genomföra ett pilotprojekt för automatisk mätvärdesinsamling inom Birka Näts distributionsområde Ljusnarsberg. Projektet omfattar ca 5 000 mätpunkter och motsvarar ett värde på ca 14 Mkr. Leveransen påbörjades under andra kvartalet och beräknas slutföras under år 2002. Syftet är att utreda om Senea och Birka Nät i samarbete kan utveckla ett för alla parter lönsamt koncept med hjälp av automatisk mätvärdesinsamling, som även ger underlag för andra tjänster såsom avräkning, fakturering och kundservice. Även Eksjö Elnät AB placerade en order om en komplett utbyggnad av ett fjärravläsningssystem till bolagets samtliga 6 000 elkunder och 900 fjärrvärmekunder. Ordervärdet för Senea är 12 Mkr och utrustningen ska levereras under andra halvåret 2002. Majoriteten av branschens aktörer avvaktade resultatet av Energimyndighetens slutrapport och därför har resultatet för Senea påverkats negativt. Efter beslutet ökade förfrågningarna från den svenska marknaden, en trend som väntas hålla i sig under andra halvåret. Seneas stora förlust under perioden beror till stor del på oförutsedda leveransproblem till den norska marknaden. Vid ingången till år 2002 hade Senea ca 19 Mkr i order från Norge, vilka till största delen skulle levereras under det första halvåret. Leveranserna drabbades av förseningar som berodde på problem med att färdigställa de nyutvecklade produkterna för C 500 systemet och att den projekterade tidplanen inte höll. Totalt har en volym motsvarande 5 Mkr levererats. Som ett resultat av de förseningar som Senea har haft så har den norska kunden BKK valt att häva det ingångna avtalet med Senea om 8 Mkr. Leveranserna hittills uppgår till cirka 1,3 Mkr. Förhandlingar förs nu mellan parterna. Nyemission För att behålla tätpositionen på marknaden behöver Senea expandera verksamheten efter år av besparingar och överlevnadsstrategi. Produktutveckling och försiktig expansion kräver nya resurser samtidigt som bolaget även en tid framöver måste vara uthålligt. Som en följd av den försämrade resultatutvecklingen uppgår moderbolagets totala egna kapital vid periodens slut till 6,5 Mkr vid ett aktiekapital på 28,3 Mkr. Huvudägarna har utfärdat ett kreditlöfte på 12 Mkr i form av ett efterställt lån, varav 4 Mkr utnyttjats per den 30 juni. Styrelsen har fattat beslut om nyemission om ca 28 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet förutsätter bolagsstämmans godkännande. Aktieägare motsvarande drygt 50% av aktiekapitalet och röstetalet har garanterat att rösta för att emissionen genomförs samt att teckna aktier fullt ut. Mot bakgrund av ovanstående har ingen kontrollbalansräkning upprättats. Bolagets aktiekapital väntas öka med högst 7,1 Mkr, vilket skulle innebära en ökning från nuvarande 28,3 Mkr till högst 35,4 Mkr. Nyemissionen omfattar högst 7 miljoner aktier och väntas vara genomförd under tredje kvartalet. Ett aktieinnehav av fyra aktier berättigar till teckning av en ny aktie, och det nominella värdet är 1 krona. Teckning av en ny aktie sker till fyra kronor. Aktieägare i Senea AB är kallade till en extra bolagsstämma som äger rum torsdagen den 22 augusti 2002 kl.18.00 på Företagarcentrum i Roslagens Företagspark, Företagsallén 10, Åkersberga. Prospekt till aktieägarna väntas distribueras i början av september. Dessutom finns information om nyemissionen på Seneas hemsida www.senea.com Kassaflöde Under perioden april-juni var kassaflödet från den löpande verksamheten -5,9 Mkr (-7,2), medan det totala kassaflödet uppgick till -2,5 Mkr(- 7,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden jan-juni uppgick till -8,0 Mkr (-12,0), medan det totala kassaflödet uppgick till -4,7 Mkr (-12,1). Kassaflödet det andra kvartalet inkluderar ett kortfristigt lån från bolagets huvudägare om 4 Mkr. Lånet ska återbetalas efter att emissionen genomförts. För framtida avtal kommer vi att fokusera på kassaflödet för att bryta den negativa trenden. Finansiering, likviditet och investeringar Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 3,4 Mkr. Därutöver finns ett kreditlöfte om ytterligare 8 Mkr som är ställt av huvudägarna fram tills att nyemissionen är genomförd. Under 2002 har utvecklingskostnader aktiverats uppgående till 0,5 mkr. Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 147 kkr. Det bör i detta sammanhang omnämnas att bolagets ackumulerade skattemässiga underskott 2001 uppgående till 97,2 Mkr, i sin helhet kan utnyttjas som avdrag vid vinstbeskattning. Denna möjlighet innebär en stor ekonomisk fördel under förutsättning att bolagets verksamhet genererar vinster de närmaste åren. Personal Antalet anställda i bolaget var den 30 juni 2002, 21 (18) personer. Under hösten kommer nyrekryteringar att ske till verksamheten för att de ska hinna utbildas innan den förväntade efterfrågeökningen sker i början av 2003. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden april-juni var 13,3 Mkr (6,1). Resultatet efter finansiella poster blev -14,1 Mkr (-9,1). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,4 Mkr (5,2). Miljön I fjol utsågs Senea för sjunde året i rad av Svensk Miljöfond till ett av de intressantaste börsföretagen ur ett långsiktigt miljö- och resursperspektiv. Senea har sedan starten intresserat sig för miljöfrågor och har som målsättning att dels agera miljömedvetet i den egna verksamheten, dels erbjuda marknaden system som minskar miljöpåverkan genom att de medverkar till energieffektivisering. Energimyndighetens slutrapport bekräftade och visade att avläsningssystem som mäter kontinuerlig förbrukning gynnar miljön. Enbart genom att konsumenterna blir mer aktiva i sin förbrukning reduceras kostnaden för el med tio procent, enligt en norsk undersökning. Energimyndighetens rapport visade också att den samhällsekonomiska vinsten blir cirka 600 miljoner kronor per år och de stora vinnarna blir därmed både elkunderna och miljön. Prognos Mot bakgrund av det negativa resultatet som Senea har haft under det första halvåret blir resultatet även för helåret 2002 negativt. Senea lämnar ingen mer detaljerad prognos för 2002 på grund av den osäkerhet som råder om när marknaden för fjärravläsningssystem tar fart. Med stöd av Energimyndighetens slutrapport och de riktlinjer som lagts fram finns goda förutsättningar för att ett positivt resultat kan uppnås under första halvåret 2003. Omsättningen under 2002 väntas bli minst 50 miljoner kronor. Rapporter och finansiell information På Seneas hemsida, med adressen www.senea.com, läggs all finansiell information ut så snart den har offentliggjorts. Nästa rapport avser en delårsrapport för tredje kvartalet 2002 och den lämnas den 24 oktober 2002. Redovisningsprinciper En betydande del av verksamheten i Senea är projektinriktad. Kunduppdragen har under 2002 ändrat karaktär så att de huvudsakligen är s.k. fastprisuppdrag till skillnad från tidigare då det så gott som uteslutande var uppdrag på löpande räkning. Mot denna bakgrund tillämpar Senea från och med 2002 successiv vinstavräkning enligt Redovisningsrådets rekommendation RR10 då denna redovisningsprincip kan anses leda till en klart mer rättvisande redovisning av resultat och ställning. Bytet av redovisningsprincip har haft en obetydlig effekt och jämförbarheten för tidigare perioder och år har i princip inte påverkats varför någon omräkning inte skett. Senea tillämpar från och med 2002 Redovisningsrådets rekommendation RR15 enligt vilken utvecklingskostnader av viss art ska aktiveras. Med anledning härav har aktiverats 500 kkr. Åkersberga 2002-08-15 Annette Brodin Rampe Verkställande direktör, Senea AB Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Som framgår av delårsrapporten uppgår moderbolagets totala egna kapital till 6,5 Mkr vid ett aktiekapital på 28,3 Mkr. Styrelsen har fattat beslut om nyemission som garanterats av aktieägare med mer än 50% av aktiekapitalet och röstetalet. Malmö 2002-08-15 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Kontaktpersoner: Annette Brodin Rampe VD, tel: 070-575 37 37, e-mail: anbr@senea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar