Seneas bolagsstämma godkände nyemission med ändrade villkor

Report this content

Seneas bolagsstämma godkände nyemission med ändrade villkor En extra bolagsstämma i elmätningsföretaget Senea AB godkände i dag ett styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare motsvarande drygt 50% av aktiekapitalet har garanterat att utnyttja denna företrädesrätt fullt ut. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 27 miljoner kronor, efter kostnader för emissionen. Efter förslag från Aktiespararna, justerade styrelsen sitt beslut om villkoren för nyemissionen så att aktieägarna erbjuds teckna 2 nya aktier för 5 gamla till kurs 2,50 kronor istället för styrelsens tidigare beslut om 1 ny aktie på 4 gamla till 4 kronor. Bolagsstämman godkände enhälligt beslutet. - Det nya kapitalet ska, förutom att återställa företagets kapitalbas, användas till fortsatt produktutveckling samt investeringar för att möta en förväntad ökning av efterfrågan på bolagets produkter, sade Annette Brodin Rampe, VD för Senea, under bolagsstämman. Annette Brodin Rampe redogjorde för Energimyndighetens förslag om att det senast den 1 juli 2006 införs månadsavläsning för cirka 1,5 miljoner svenska elkunder, med en årsförbrukning över 8.000 kWh. I nästa steg, från och med den 1 juli 2009, ska övriga cirka 3,5 miljoner elkunder omfattas av samma regler. Seneas marknadspotential beräknas totalt till cirka 6 miljarder kronor i Sverige, varav målsättningen är att behålla över 30% marknadsandel. - Offertförfrågningarna har redan ökat efter att slutrapporten presenterades i våras och det är en positiv signal för Seneas framtida verksamhet, sade Annette Brodin Rampe. Hittills har sex av Sveriges knappt 200 elnätbolag beslutat om en helt utbyggd fjärrinsamling av elmätvärden från alla kunder. Fem av dessa bolag har valt Seneas CustCom-system. Seneas orderingång under andra kvartalet 2002 var den högsta på fyra år. Dessa order ska till stora delar slutlevereras under andra halvåret 2002. Det svaga resultatet hänförs främst till ökade kostnader i samband med utveckling och leverans av nya produkter, samt att leveranserna till Norge inte löpt enligt plan under andra kvartalet. En redogörelse för de åtgärder bolaget vidtagit för att komma till rätta med problemen lämnades. Bland annat nämndes att bolaget söker ytterligare leverantörer för den kommande expansionen. Mot bakgrund av Seneas förlust under det första halvåret beräknas årets resultat bli -28 Mkr. Omsättningen beräknas bli cirka 55 miljoner kronor. Av de 36 Mkr som prognostiseras för andra halvåret har Senea redan order på 30 Mkr. - Med stöd av Energimyndighetens slutrapport och de riktlinjer som lagts fram finns goda förutsättningar för att ett positivt resultat om cirka 3 Mkr kan uppnås för första halvåret 2003, kommenterar Annette Brodin Rampe. Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut innebär följande: · En ökning av bolagets aktiekapital med högst 11 328 750 kronor från nuvarande 28 321 875 kronor till högst 39 650 625 kronor genom nyemission av högst 11 328 750 stycken aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna. · Att ett aktieinnehav av 5 stycken aktier berättigar till teckning av 2 nya aktier. · Att aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt genom att teckna aktier senast den 30 september 2002. · Att avstämningsdag för nyemissionen blir den 9 september 2002 och att teckningstiden löper från den 16 september 2002 till 30 september 2002. · Att betalning av ny aktie skall ske med 2,50 kronor. Aktiens nominella belopp är 1 krona. · Att teckning av aktie sker genom kontant betalning · Att i det fall då teckningsrätterna inte utnyttjas så att det för emissionen angivna högsta beloppet uppnås inom den för teckning bestämda tiden, skall styrelsen äga rätt att låta de som styrelsen anvisar teckna aktierna på för emissionen föreskrivna villkor upp till angivet högsta belopp för emissionen. Sista dag för sådan teckning är den 7 oktober 2002. Emissionsprospektet kan beställas från Senea AB eller från Erik Penser Fondkommission För mer information Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37, e-mail anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 115 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 21 miljoner kronor år 2001 och beräknas omsätta minst 55 miljoner kronor 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar