Väsby Kommunala förskolor utvecklar interaktiva lärmiljöer med The 3D Classroom

Arbetet med digitala verktyg i förskolorna skapar aktiva och utforskande barn, ökar möjligheter till utveckling, jämlikhet mellan könen och utjämnar socioekonomiska skillnader.

Väsby Kommunala förskolor, som består av sex förskolor med sammanlagt 29 avdelningar, arbetar intensivt med att utveckla lärmiljöerna i förskolan. Det senaste halvåret har de arbetat med interaktiva lärmiljöer, där medarbetarna fått reflektera över hur de kan arbeta för att få aktiva, utforskande och delaktiga barn i förskolans lärmiljö. Tekniken är en del i processen.

– Digitala verktyg måste ingå i en större helhet och vara en del av den naturliga lärmiljön. Som ett led i vårt arbete med att utveckla den digitala lärmiljön går vi in i ett samarbete med Sensavis där förskolan Hopprepet blir pilotförskola. Jag ser stora möjligheter i att arbeta med The 3D Classroom i förskolan eftersom barnen får ta del av information på ett sätt som är svårt att förmedla med ord. Vi har många barn med annat modersmål än svenska på Hopprepet. Denna lärmiljö är språkstimulerande och motiverade och kan hjälpa barnen att själva se sammanhang och öka deras förståelse i lärandet. Det komplexa kan göras enklare att förstå och lärsituationerna kan på ett enkelt sätt individ- och gruppanpassas, säger Birgitta Andrén, förskolechef på Upplands Väsby Kommun.

I och med det strukturerade arbetet med lärmiljöerna har intresset för att experimentera och lösa problem ökat hos barnen, förskollärarna och barnskötarna. Inom området kunskap och lärande utvecklar barnen sina färdigheter i matematik och språk. Andra viktiga områden som barnen tränar upp är samarbete och kommunikation, ökade färdigheter i matematik, språk och problemlösning.

– Införandet av teknik och IT i tidig ålder bör också beaktas ur ett genusperspektiv. Pojkar tar ofta för sig inom dessa områden och flickor blir betraktare. Att låta flickor komma i kontakt med tekniken tidigt kan bidra till att fler flickor i framtiden kommer att välja inriktningar inom tekniska- och naturvetenskapliga program. Jag vill även lyfta det demokratiska värdet med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn som har tillgång till dator och läsplattor i hemmet, säger Birgitta Andrén.

– Vi upplever ett ökat intresse för att använda The 3D Classroom i förskolan. Att redan vid en ung ålder väcka lusten att lära med visuella verktyg och dessutom arbeta strukturerat mot ojämlikheter i fråga om kön eller socioekonomiska förutsättningar lägger en bra grund för ett bättre samhälle. Vi är mycket glada över samarbetet med Väsby Kommunala förskolor, säger Fredrik Olofsson, VD på Sensavis.

Om The 3D Classroom

The 3D Classroom är ett visuellt läromedel som skapar rätt förutsättningar för inkludering; att alla elever i klassrummet ska bli motiverade, engagerade och uppnå goda resultat. Pedagogen styr de interaktiva, realistiska visualiseringarna och kan, genom att använda sina egna ord och sin egen pedagogik, anpassa lektionen efter syfte och elevgrupp. Pedagogen kan också interagera med innehållet för att stärka ett budskap eller svara på nyfikna elevers frågor. Med videorättigheter kan pedagogen skapa egna läromedel med det högkvalitativa innehållet och sina ord. Funktionen kan även stödja det kollegiala lärandet genom att pedagogerna på skolan delar videos med varandra. The 3D Classroom innehåller ämnesmoduler för biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik och används idag för alla utbildningsnivåer, från förskola till universitet. Verktyget innehåller varken text eller tal och är inte begränsat till någon kursplan.

Om Sensavis

Svenska Sensavis har sedan 2008 utvecklat marknadsledande och fullt ut interaktiva visualiseringar. Syftet har alltid varit att öka förståelse och inlärning. I september 2013 lanserades den första versionen av The 3D Classroom, en mjukvara som syftar till att underlätta för läraren att öka motivationen och inlärningen i klassrummet. Idag används The 3D Classroom av hundratals ledande utbildningsinstitut och skolor i Europa, USA och Asien.