Idag inleds nyttjandeperioden för Sensidose AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Idag inleds nyttjandeperioden för Sensidose AB:s ("Sensidose" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units på Spotlight Stock Market den 12 maj 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensidose till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2023.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1
I samband med Bolagets noteringsemission av units emitterades 2 265 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren att under nyttjandeperioden teckna en (1) ny aktie i Sensidose till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår från och med idag, den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023. Vid fullt utnyttjande kan Bolaget tillföras cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Sensidose att öka med 2 265 000 aktier till totalt 14 223 651 aktier, och aktiekapitalet öka med 2 265 000 SEK till 14 223 651 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 15,9 procent av rösterna och kapitalet.

Ett sammanfattande informationsblad om teckningsoptionerna av serie TO 1 finns tillgängliga på Sensidoses (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Viktiga datum

1 juni 2023 – nyttjande perioden inleds

13 juni 2023 – sista dag för handel med TO 1

15 juni 2023 – nyttjandeperioden avslutas

19 juni 2023 – planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen

5 juli 2023 – planerat datum för växling från interimsaktier till aktier

   

VÄNLIGEN NOTERA
Sensidose AB är under uppköp av Navamedic ASA (”Navamedic”).

Navamedic, som efter uppköpserbjudandet kontrollerar 96,33 procent av aktierna och rösterna i Sensidose, aviserade den 26e maj 2023 att man avser att initiera ett tvångsinlösensförfarande av resterande aktier i Bolaget i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). 

Innehavare av teckningsoptioner bör vara medveten om att aktier i Sensidose som erhålles genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom kort kommer att vara föremål för tvångsinlösen.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira VD Sensidose AB
+46 722506272
jack.spira@sensidose.se
www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

2023-06-01 08:00

Prenumerera

Dokument & länkar