Sensidose Aktiebolag godkänns för notering och offentliggör memorandum

Report this content

Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Sensidose uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Noteringsemissionen beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, den 10 januari 2022. Bolaget offentliggör härmed även memorandumet för Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 24,2 MSEK, före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Sensidose tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Sensidose på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal styrelseledamöter och externa investerare, motsvarande cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

VD Jack Spira kommenterar

I takt med att förekomsten av Parkinsons sjukdom ökar, ökar också behovet av bättre och enklare behandlingsmetoder. I dagsläget behandlas ungefär 270 patienter med våra produkter och vi vill att fler patienter ska få ta del av de fördelar som följer med vår individualiserade läkemedelsbehandling. Sensidose är ett etablerat varumärke och har i nära dialog med sjukvård och patienter kunnat identifiera hur vi kan ta våra produkter till nästa nivå. Med den förestående kapitaliseringen och noteringen på Spotlight Stock Market kommer vi kunna accelerera vår tillväxt och globala närvaro genom att tillverka och lansera en ny doseringsapparat. Den nya doseringsapparaten, vid namn ORAFID, kommer likt befintlig apparat att dosera vårt läkemedel Flexilev®. Skillnaden är att vi med Flexilev® i kombination med ORAFID kommer kunna nå patienter som även befinner sig i en tidigare fas av sjukdomen, vilket ger oss en bredare målgrupp och avsevärt större marknad. Utöver den stora marknadspotentialen kommer förskrivningen av Flexilev®/ORAFID förenklas, och vår ambition är att sjukvården ska kunna ordinera Flexilev®/ORAFID lika smidigt och tidseffektivt som ett standardläkemedel i ”vanlig” tablettform. Med det sagt är vi trygga med att vår satsning kommer leda till ökad tillväxt och försäljning på både befintliga och nya marknader. Jag är övertygad om att vår behandlingsmetod av Parkinsons sjukdom, som bidrar till minskade symtom och ökad livskvalité, kommer ge Sensidose en självklar plats på den globala marknaden.

Bakgrund och motiv

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Sedan 2008 har Bolaget arbetat för att bidra till minskade biverkningar för patienter med Parkinsons sjukdom. Bolaget kan genom sitt receptbelagda läkemedel Flexilev®, som innehåller de aktiva substanserna levodopa och karbidopa, minska både motoriska och icke motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom. Flexilev® är utformat som små mikrotabletter vilka dispenseras med Bolagets patenterade doseringssystem, doseringsapparaten MyFID®. Med Flexilev® och MyFID® möjliggör Sensidose en individualiserad och preciserad behandling som bidrar till minskade symtom och ökad livskvalitet, och i dagsläget behandlas ungefär 270 patienter i Skandinavien. Dessutom har Bolaget erhållit marknadsgodkännande i ytterligare åtta länder.

Motivet bakom erbjudandet, samt vad emissionslikviden främst ska användas till, är framför allt utveckling och lansering av en ny doseringsapparat, ORAFID. Syftet är att kunna erbjuda en optimal behandlingsmetod även till patienter i tidigare faser av Parkinsons sjukdom. Detta kommer bredda Bolagets målgrupp och enligt styrelsen bidra till större marknadspotential och ökad försäljning. ORAFID kommer också göra att upplärningstiden för doseringshjälpmedlet kortas ner eller helt elimineras, både för läkare och patienter, vilket därmed förenklar förskrivning och ordination. Marknadslansering är planerat att ske under 2023 och dessförinnan ska apparaten bl.a. erhålla CE-märkning och godkännas av regulatoriska läkemedelsmyndigheter. Fortsättningsvis kommer den tillförda emissionslikviden möjliggöra bl.a. genomförandet av en klinisk studie samt fortsatt produktion av befintlig doseringsapparat.

Att framgent verka i en noterad miljö bedöms bidra med flera fördelar kopplade till Bolagets tillväxtplaner, såsom ökad varumärkeskännedom och stärkt offentlig profil. Förutsatt att emissionen fulltecknas (både initial emission och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner), bedömer styrelsen att det inte föreligger något ytterligare kapitalbehov framöver, givet befintliga planer. För tillväxtbolag inom Sensidose bransch uppstår enligt styrelsen kontinuerligt intressanta möjligheter till avancemang och utveckling, vilket kan leda till ytterligare kapitalbehov. I sådana situationer kommer Bolagets styrelse att utvärdera olika möjligheter. Detta gäller även vid det fall att emissionen inte fulltecknas eller att kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar. I sådana fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas.

Sensidose har idag, den 13 april 2022, godkänts för notering på Spotlight Stock Market, förutsatt att Noteringsemissionens lägsta gräns samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Mer information om Bolaget och Noteringsemissionen presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via Bolagets (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Investeringsteaser kommer att finnas tillgänglig på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds den 19 april 2022.

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 19 april till 3 maj 2022.
 • Erbjudandepris: 10,70 SEK per unit, vilket motsvarar 5,35 SEK per aktie.
 • Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 400 units vilket motsvarar 4 280 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
 • Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 24,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader).
 • Teckningsförbindelser: Cirka 16,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 7,7 MSEK, är tillgängligt för allmänheten.
 • Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 40 MSEK.
 • Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 7 428 651 aktier.
 • Lock up: Ett antal större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-avtal inför planerad nyemission samt notering. Detta motsvarar cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget efter fulltecknad nyemission. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag på Spotlight Stock Market.
 • Ticker och ISIN-kod för aktien: SENSI, SE0017232671
 • Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022.
 • Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 1 juni till och med den 15 juni 2023.
 • Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: SENSI TO 1, SE0017615636

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Sensidose anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: +46 (0) 72 250 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny variant av den befintliga doseringsapparaten, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.