Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Report this content

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm”) meddelar idag, den 19 april 2022 att teckningsperioden i Sensor Alarms företrädesemission av units, där även allmänheten fick möjlighet att teckna units avslutades den 13 april 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 81,30 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär att de garantiåtaganden som Bolaget avtalat om aktiveras till cirka 32,5 procent. Sensor Alarm tillförs således cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Med likviden kommer Sensor Alarm fortsätta utvecklingen av Bolagets nya plattform samt utöka marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 19 april 2022.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades till totalt cirka 12 MSEK inklusive teckningsåtagande om cirka 2,0 MSEK samt aktiverat garantiåtagande om 4,8 MSEK. Total teckningsgrad (exklusive garantiåtagande) motsvarar cirka 48,8 procent, varav cirka 34,7 procent tecknats med stöd av uniträtter och cirka 14,1 procent utan stöd av uniträtter. Den vederlagsfria garantin aktiveras till cirka 32,5 procent och totalt nyemitteras 7 272 540 aktier och 2 313 990 teckningsoptioner av serie TO 1 genom företrädesemissionen. Sensor Alarm tillförs därmed cirka 12 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 2,4 MSEK (inklusive ersättning till garantiåtagare om cirka 1,2 MSEK). Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 19 april 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market fram till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registreringen är beräknad att ske den 27 april 2022.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0017767213) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sensor Alarm under perioden från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2022. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK.

Denna information är sådan information som Sensor Alarm Norden AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sensor Alarm anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm Norden AB, vänligen kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 72 729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Prenumerera