Besked från Aktiemarknadsnämndens angående avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF

Sensori har fått Aktiemarknadsnämndens besked om att planerad avnotering inte strider mot god sed och ansökan om avnotering inges till NGM. Datum för sista handelsdag meddelas snarast när besked från NGM erhållits.

Som tidigare meddelats den 28 december har styrelsen för Sensori AB (publ) den 28 december fattat beslut om att inleda process om avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF.                                                                                                                 

Aktiemarknadsnämnden uttalar även följande: ”Styrelsens ansvar gentemot aktieägarkollektivet kräver emellertid enligt nämndens mening att aktieägarna i kallelsen till den planerade extra bolagsstämma som ska besluta om företrädesemissionen får en utförlig redovisning av hur styrelsen kommit fram till den föreslagna finansieringslösningen och att bolaget i detta speciella fall ansöker om, eller fullföljer en villkorad ansökan om, avnotering av aktien endast om stämman även med bortseende från de aktier som företräds av finansiären ifråga bifallit förslaget till finansieringslösning. Nämnden har inte därtill någon invändning mot den planerade tidsfristen mellan slutlig ansökan och avnoteringstidpunkt”.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma samt söka brygglån för tiden fram till den planerade extra bolagsstämman.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 14.10 onsdagen den 3 januari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar