Bokslutskommuniké 2018 för Sensori AB (publ)

VD har ordet

Intensivt år med fokus på regulatoriska frågor och förändrad affärsmodell. Räkenskapsåret 2018 har varit ett utmanande år trots att marknaden tagit emot produkten väl med flera nya distributionskontrakt och en större genomförd lansering.

Till det negativa hör Läkemedelsverkets beslut om marknadsförbud för Antinitus® som fått stora konsekvenser för bolaget trots företagets överklagan till Förvaltningsrätten. Ett antal aktörer stoppade planerade beställningar och lanseringar som en konsekvens av beslutet vilket ledde till att bolaget drabbades av ansträngd likviditet och påverkade kursen negativt. Ärendet i Förvaltningsdomstolen pågår förnärvarande och kommer förmodligen att pågå en längre tid.

De uteblivna försäljningsintäkterna i Europa och oväntat höga patentkostnader har skyndat på arbetet med ytterligare finansiering för att trygga bolagets fortsatta utveckling och existens. För att komma till rätta med situationen beslutade styrelsen om en finansieringslösning vilket krävde att bolagets aktie avlistades från NGM samt att kvotvärdet på aktierna minskades. Beslut fattades på extra bolagsstämma den 22 februari att godkänna styrelsens förslag till beslut om avlistning från NGM Nordic MTF den 1 mars samt godkänna presenterat förslag till finansieringslösning vilket innebar att stämman beslutade om företrädesemission av högst 20 000 000 aktier till ett pris om 0,50 kr st. Beslutet är villkorat av att tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol ges till minskning av aktiekapitalet varefter nytt kvotvärde på aktierna kommer att vara 0,10 kr per aktie.

Styrelsen och ledningen står fast vid att man ser en framtid för Antinitus® och att man avser att fortsätta den internationella kommersialiseringen av Antinitus® och genomföra påbörjade och nya registreringar. De kliniska studier som publicerats har under året presenterats och blivit väl mottagna på olika tinnituskongresser världen över och har lett till uppmärksamhet inom terapiområdet och är en bra grund för företagets fortsatta internationella expansion. Glädjande är också att Turkiet har lanserat och genomfört en första beställning på 50 000 Euro. I Kanada ligger lanseringen efter tidsplaneringen på grund av utmaningar i diskussioner med apoteks- och dagligvarukedjorna.

De totala intäkterna minskade något till KSEK 1 717(1 858), beroende på bortfallet i Europa. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar minskade till KSEK -11 248(13 144) där kostnadsoptimeringarna slog igenom fullt ut andra halvåret 2018. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -10 635 (-12 168).

Sammantaget, med genomförda förändringar, gör detta att vi med tillförsikt ser fram emot 2019.

Torbjörn Kemper, VD, Sensori AB

För frågor vänligen kontakta: 

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 27 februari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se