Halvårsrapport januari – juni 2018

"Genombrott i Asien ochoch fortsatt global lansering via distributörer”

Torbjörn Kemper, vd

Styrelsen för Sensori avger halvårsrapport för verksamheten januari – juni 2018.


  •  Koncernens nettoomsättning var första halvåret 849 KSEK(817)KSEK
  •  Rörelseresultat – 5 887 KSEK(-7 312)KSEK
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till – 5 909(-7 275)KSEK
  •  Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 3 982 KSEK(11 293)KSEK
  •  Resultatet per aktie var -0,45SEK(-0,48)SEK
  •  Moderbolagets soliditet uppgick vid halvårsskiftet till 98,2%(99,3)

VD har ordet

Genombrott i Asien och fortsatt global lansering via distributörer

2018 är ett viktigt år för Sensori där företaget på allvar går in i en kommersiell fas med globalt fokus. Året inleddes med publiceringen av vår placebostudie och har följts av ännu en publicering under sommaren i International Tinnitus Journal. Detta har skapat stor internationell uppmärksamhet och har lett till att studierna presenterats på betydelsefulla medicinska kongresser i Tyskland, Japan och i Israel. Att presentera våra kliniska studier på medicinska kongresser är viktigt eftersom vi är pionjärer inom området tinnitus med en ny produkt som tagit många år att utveckla. Vår medverkan har starkt bidragit till de avtal som slutits under våren med distributörer.

Vår affärsmodell bygger på egen onlineförsäljning samt avtal med lokala distributörer. Onlineförsäljningen har inte riktigt utvecklats enligt våra förväntningar, däremot har vårt fokus på internationell distribution fungerat väl och vi har tecknat ett antal viktiga distributionsavtal, se mer om detta nedan. Det positiva med en distributörslösning är att vi inte behöver ta kostnader för marknadsföring och försäljning samt att det ger garanterade minimivolymer. Däremot så tar registreringsprocessen olika lång tid beroende på land och världsdel vilket innebär att intäkterna måste få dröja något. Vi förväntar oss dock stora volymer när Antinitus är registrerad i respektive land.

Avtalet med Wooridul Pharmaceutical i Sydkorea är ett stort genombrott för Sensori på den viktiga asiatiska marknaden. Wooridul har en mycket stark försäljningsorganisation och omsätter nästan en miljard SEK. Affären gör dem till en stark referenskund för fortsatt expansion i Asien. Registreringsprocessen är redan påbörjad och kommer att ta några månader. Jag är väldigt imponerad av deras professionalitet och de har uttalat att Antinitus kommer att vara en högt prioriterad lansering de kommande åren.

Under sommaren skrev vi också avtal gällande distribution i Turkiet och försäljningen förväntas komma igång snabbare än i andra länder. Första leveransen beräknas ske i början av september.

Att söka och skriva avtal med nya distributörer har fortsatt mycket stort fokus under andra halvåret 2018. Närmast i tiden ligger att omvandla ingånget letter of intent (LOI) gällande Kanada till exklusivt avtal. Eftersom Antinitus redan är registrerad i Kanada så räknar vi med att försäljningen kommer igång kort efter avtal slutits. Företaget har också inlett en process för att ta fram en strategi för den amerikanska marknaden.

Vi inleder också hösten med ett fördjupat samarbete med World Veteran Federation. WVF har en global täckning i 125 länder och 45 miljoner krigsveteraner som medlemmar varav många är drabbade av tinnitus. Tanken är att fördjupa samarbete inom flera områden för att nå denna viktiga och stora målgrupp.

Parallellt med Asien och Nordamerika pågår också diskussioner med partners för den europeiska marknaden. Lanseringen för Europa har dragit ut på tiden eftersom Sensori söker partnerskap med större företag som kan ta cluster av länder i Europa. Vi hoppas kunna teckna avtal i Europa under andra halvåret. På grund av rådande handelssanktioner mot Iran kommer vår handelspartner i UK inte kunna genomföra registreringen av Antinitus enligt planerad tidsram. Vi följer utvecklingen kontinuerligt.

Kostnadsoptimeringarna började under första halvåret slå igenom och rörelsens kostnader minskade med ca 20 procent. Det innebär också att det negativa resultatet förbättrades med 20 procent. Försäljningen ökade 5 procent. Likviditeten är något ansträngd och styrelsen ser kontinuerligt över behov av ny finansiering. Sammantaget kan sägas att tack vare väl mottagna studier och nya distributionsavtal ser vi fram emot ett händelserikt andra halvår och vårt mål med positivt kassaflöde under 2018 kvarstår.

Torbjörn Kemper, vd

För frågor vänligen kontakta: 

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 07.00 onsdagen den 22 augusti 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 


Taggar:

Prenumerera