Kallelse till årsstämma i Sensori AB (publ)

Aktieägarna i Sensori AB (publ), 556536-8684, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 16.00, i DLA Nordics lokaler, Kungsgatan 9 i centrala Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast fredagen den 18 maj, kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Sensori AB (publ), Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm eller via e-post till info@sensori.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, gärna adress och telefon­nummer, samt uppgifter om eventuella ställföreträdare, ombud och biträden.

Ombud med mera
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller mot­svarande bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
www.sensori.se. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före fredagen den 18 maj 2018,, genom sin förvaltares försorg tillfälligt om­registrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman och utöva rösträtt.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 10 245 097 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktie­bolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av 2017 års årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och    koncernrevisionsberättelse      
8. a) Verkställande direktörens stämmotal
    b) Redogörelse av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under året
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
15. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2019
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med mera
17. Övriga frågor
18. Årsstämmans avslutande

Valberedningen beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ) 2018-05-24

Årsstämman 2017 beslutade om Valberedningens uppdrag inför bolagsstämman 2018 samt att den skulle bestå av utsedda representanter från de tre största aktieägarna per den 30/9 2017 samt Sensoris ordförande. Valberedningen har bestått av: Ebbe Damm, representerar sig själv. Joachim Hjerpe, representerar Tommy Rönngren. Benny Johansson, representerar sig själv samt Tommy Rönngren, styrelseordförande i Sensori AB. Valberedningen har enhälligt beslutat att utse Joachim Hjerpe till Valberedningens ordförande.

Samtliga av Valberedningens förslag är enhälliga.

Punkt 2 i kallelsen – Val av ordförande vid stämman

Föreslås, Advokat Emma Norburg

Punkt 12 i kallelsen – Beslut om antalet styrelseledamöter                                                                                
Föreslås att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem stycken utan styrelsesuppleanter

Punkt 13 i kallelsen – Beslut om arvoden åt styrelse och revisor                                                                        
Föreslås att ersättning till styrelsen utgår med 500 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 kr vardera för övriga ledamöter. Därutöver föreslås att arbetande styrelseordförande erhåller en månatlig ersättning från bolaget på 74 500 kr och pensionsavsättning på 23 % av bruttobeloppet enligt särskilt uppdragsavtal. Styrelsen föreslås pröva behovet av arbetande styrelseordförande efter 6 månader.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.  

Punkt 14 i kallelsen – Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
Förslag till styrelse i Sensori AB:
Jim Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval), Robert Tranquilli (omval), Cédric Ménard (omval) med Tommy Rönngren som ordförande.

Föreslås omval av Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden fram till nästa årsstämma.  

Punkt 15 i kallelsen – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2019
Föreslås att besluta att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna. Vidare föreslås stämman anta följande principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete
Stämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden ska kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägaren från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Aktieägande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj ska sammanräknas.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutat utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.                                                                    

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren en ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.

Styrelsens beslutsförslag 

Punkt 10 i kallelsen - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balans­räkningen.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att någon utdelning inte ska lämnas.

Punkt 16 i kallelsen - Förslag till generellt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier mm.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ökning av aktie­kapitalet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier och eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner berättigande till ny­teckning av aktier, med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigan­det är dels med hänsyn till att Bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Aktierna, de konvertibla skuldebreven eller teckningsoptionerna ska, vid emission med avvikelse för aktie­ägarnas företrädesrätt, emitteras till en teckningskurs som inte väsentligen avviker nedåt från marknadsvärdet baserat på Bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Styrel­sen föreslås härutöver ha befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner även ska kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, kvittning eller med villkor; samt att emissioner med stöd av detta generella bemyndigande högst får om­fatta ett sådant antal aktier att den sammanlagda utspädningseffekten inte överstiger 10 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full utspädning.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt ovan vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav för beslut
För giltigt beslut enligt punkten 16 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets hemsida och kan, utan kostnad för mottagaren, tillställas de aktieägare som så anmäler önskemål om detta till Bolaget.

För ytterligare information

Torbjörn Kemper, VD, telefon + 46 76 – 111 39 80

Torsten Engevik, CFO/IR, telefon + 46 73 - 820 25 40

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 18.30 tisdagen den 24 april 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar