Kommuniké från extra bolagsstämma Sensori AB (publ)

Aktieägare i Sensori AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 22 februari i Stockholm. Alla beslut togs av stämman enligt förslag. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet samt därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen fastställdes av stämman. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket, eller allmän domstol, lämnar sitt tillstånd till minskningen.
  • Aktieägarna informerades avseende finansieringsfrågan i anledning av bolagets ansökan om avlistning från NGM Nordic MTF. Aktiemarknadsnämndens uttalande angående Sensoris avlistning gicks igenom.
  • Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till beslut om avlistning samt presenterade förslag till finansieringslösning. Garanten för nyemissionen utövade inte rösträtt för sitt aktieinnehav beträffande avlistningen.
  • Stämman beslutade om företrädesemission av högst 20 000 000 aktier till ett pris om 0,50 kr st. Beslutet är villkorat av att tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol ges till minskning av aktiekapitalet varefter nytt kvotvärde på aktierna kommer att vara 0,10 kr per aktie. Garanten för nyemissionen utövade inte rösträtt för sitt aktieinnehav beträffande nyemissionen. 

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.00 den 22 februari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar