Sensori - beslut om avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF

Styrelsen för Sensori AB (publ) har idag den 28 december fattat beslut om att inleda process om avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF.               

I enlighet med NGM:s listningskrav så finns skyldighet för Sensori att informera om följande.

Sensori arbetar som tidigare meddelats med att bli kassapositiva men har pga Läkemedelsverkets mångåriga utredning samt negativa beslut gällande dotterdotterbolaget Antinitus AB:s produkt tinnitusplåstret Antinitus® dragits med uteblivna intäkter. Ett antal aktörer har som en konsekvens av Läkemedelsverkets utredning stoppat planerade beställningar och lanseringar, vilket lett att bolaget fått en ansträngd likviditet. Kursen på bolagets aktie har vidare förändrats drastiskt sedan Läkemedelsverkets beslut. Då tinnitusplåstret är bolagets enda produkt har möjligheterna till både försäljningsintäkter i Europa och ytterligare finansiering minskat genom Läkemedelsverkets beslut. Beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen där ärendet pågår för närvarande och kommer att pågå en längre tid. Oväntat höga kostnader i patentsammanhang liksom listningen av aktien på NGM medför också höga kostnader för bolaget. Detta skyndar på arbetet med ytterligare finansiering för att trygga bolagets fortsatta utveckling och existens.

Styrelsen står fast vid att man ser en framtid för Antinitus® och att man avser att fortsätta den internationella kommersialiseringen av Antinitus® och genomföra påbörjade och nya registreringar.

Styrelsen har i sitt arbete med att hantera situationen kommit fram till att en finansieringslösning kommer att kräva att bolagets aktie avlistas från NGM samt att kvotvärdet på aktierna minskas. För att fatta nödvändiga beslut om minskning av kvotvärdet och en ytterligare finansiering kommer styrelsen inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Bolaget söker ett kort brygglån för tiden fram till den planerade extra bolagsstämman.

Omsättningen i bolagets aktie är normalt sett relativt begränsad. För att tillse att avlistningen sker enligt god sed på aktiemarknaden har ett formellt besked om detaljerna efterfrågats från Aktiemarknadsnämnden. Bolagets kommer att följa Aktiemarknadsnämndens anvisningar. Sista dag för handel över NGM meddelas så fort NGM fastställt dagen.

Styrelsen har prövat alla möjligheter som den sett men ser en avlistning som enda möjligheten att arbeta vidare till alla aktieägares bästa.

Sensori AB har utvecklat produkten Antinitus i mer än ett decennium och lagt stora resurser på forskning och utveckling inom tinnitusområdet samt av den innovativa ljusteknologi som tinnitusplåstret innehåller.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.15 fredagen 28 december 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Dokument & länkar