Sensoris ansökan om avnotering från NGM Nordic MTF godkänns, villkorat beslut på extra bolagsstämma

Sensori AB, vars aktier är upptagna till handel på Nordic MTF, offentliggjorde den 28 december 2018 att man beslutat inleda en process om avnotering av bolagets aktier. I den processen har ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (”AMN”) inhämtats.

NGM Nordic MTF offentliggjorde idag den 23 januari 2019 att man har beslutat att bifalla bolagets ansökan om avnotering, villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med kallelsens förslag. Sista dag för handel har fastställts till fredagen den 1 mars 2019.

Sensori har den 22 januari 2019 offentliggjort en kallelse till extra bolagsstämma som ska hållas den 22 februari 2019. Av kallelsen framgår beslutspunkter rörande dels godkännande av styrelsens förslag till beslut om avnotering samt dels förslag om företrädesemission av aktier.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.00 23 januari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar