Bokslutskommuniké 2009

JANUARI – DECEMBER 2009 · Periodens intäkter 72,4 Mkr (126,9). · Rörelseresultat -32,9 Mkr (27,3) efter reservationer i Saudiprojekt om 11,7 Mkr. · Resultat efter skatt -24,0 Mkr (20,8). · Resultat per aktie -11 öre (9). · Kassaflöde per aktie -15 öre (15).

Verksamhet Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Året präglades av fördröjningar i beslutsprocesser i pågående projekt och upphandlingar. Ingen av de större upphandlingar som Sensys deltar i avgjordes under året. Sensys har genomfört flera tester med goda resultat, bland annat av system med ny funktionalitet. Utfallen indikerar att Sensys är väl positionerat när kunderna börjar fatta köpbeslut igen. Ett kostnadsreduktionsprogram genomfördes under fjärde kvartalet som bla omfattade personalneddragningar. Programmet minskar rörelsekostnaderna med 4,0 Mkr på årsbasis och beräknas ge full effekt andra kvartalet 2010. Saudiprojektet Det är Sensys uppfattning att bolaget fullföljt alla åtaganden i kontraktet med Telvent. Affärsmodellen för Saudiprojektet är komplex bl. a. så till vida att Sensys, som är underleverantör till entrepenören Telvent, inte har direktkontakt med slutkunden. Mot bakgrund av den utdragna processen, i kombination med ofullständig information, har Sensys styrelse av försiktighetsskäl beslutat att reservera de nettotillgångar på 11,7 Mkr som är hänförliga till projektet. Kostnaden för detta har påverkat resultatet för Q4. Totala kostnaden avseende projektet som belastar 2009 års resultat uppgår till 18,5 Mkr. Det varulager på 66,1 Mkr som är hänförligt till projektet är användbart för andra ordrar. Utdelning Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2009. Ekonomisk redovisning Intäkter och resultat Intäkterna för helåret uppgick till 72,4 Mkr (126,9). Bruttomarginalen uppgick till 34,7 procent (53,8). Valutaeffekten på Saudifordran har, i enlighet med IAS 34, bruttoredovisats med 17,4 Mkr i intäkt och 20,6 Mkr i kostnad sålda varor, nettoeffekten -3,2 Mkr har belastat bruttoresultatet. Rensat för valutaeffekter var bruttomarginalen 51,4 procent. Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (74,1) och bruttomarginalen till 12,2 procent (54,8). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare samt vissa egna kostnader. För helåret var rörelseresultatet -32,9 Mkr (27,3).Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -22,4 Mkr (24,9). Resultatet efter skatt uppgick till -24,0 Mkr (20,8). Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet. Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal 2008-12-31) Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 111,1 Mkr (145,9), vilket gav en soliditet på 80,5 procent (73,3). Varulagret uppgick till 82,8 Mkr. Av detta hänförde sig 66,1 Mkr till ordern från Saudiarabien. Av totala kundfordringar på 115,9 Mkr, svarade den saudiska ordern för 107 Mkr. Skatter Den totala uppskjutna skattefordran uppgår vid årsskiftet till 24,7 Mkr (16,1). Investeringar Investeringarna uppgick under året till 0,6 Mkr (0,2) varav huvuddelen avser skyddande av varumärket. Personal Medelantalet anställda uppgick till 43 personer (38). Antalet anställda vid periodens utgång var 42. Likviditet Likvida medel uppgick till 15,0 Mkr (54,9) vid utgången av perioden. Därutöver fanns kortfristig placering på 2,7 Mkr. Kassaflödet från rörelsen under fjärde kvartalet uppgick till 17,0 Mkr (-36,0). Under året var detta -37,2 Mkr (-33,5). Antal aktier Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till 215 927 051 (215 927 051). Genomsnittligt antal aktier under 2009 var 215 927 051 (215 927 051). Risker och osäkerhetsfaktorer Väsentligt för verksamhetens fortsatta drift är att kapital frigörs från varulagret. Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar även affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 i årsredovisningen för 2008. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräknings metoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Till följd av att ingen koncernförhållande föreligger och att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införs från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1). Kommande rapporttillfällen Första kvartalet, 2010 29 apr 2010 Årsstämma, 2009 29 apr 2010 Andra kvartalet, 2010 26 aug 2010 Tredje kvartalet, 2010 28 okt 2010 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Jönköping den 21 januari 2010 På styrelsens uppdrag Johan Frilund, VD

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar