Bokslutskommuniké för SENSYS® Traffic AB (publ)

JANUARI – DECEMBER 2010
· Periodens intäkter 36,8 Mkr (72,4 varav varuförsäljning 55,0)
· Rörelseresultat -11,0 Mkr (-32,9)
· Resultat efter skatt -7,8 Mkr (-24,0)
· Resultat per aktie -3 öre (-11)
· Kassaflöde per aktie -5 öre (-12)

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna under fjärde kvartalet utgjordes i huvudsak av leverans till Sverige och Finland av APMS-system (övervakning av strömavtagare).

Kvartalets orderingång uppgick till 11 Mkr där den största ordern var till Trafikverket i Finland för APMS-system. Övriga order omfattas framförallt av pilotinstallationer på ett antal nya marknader där tester nu genomförs inför kommande upphandlingar. Orderingången från nyetablerade Sensys America Inc. i USA fortsätter att utvecklas positivt med ytterligare en mindre order under fjärde kvartalet.

Sensys tecknade under fjärde kvartalet ett exklusivt distributörsavtal med TTS A/S i Danmark inför kommande upphandling där.

Vad gäller situationen i Saudiarabien har Telvent och Sensys en fortsatt pågående dialog kring en uppgörelse, varför Sensys förlängt bankgarantin om 1,9 miljoner euro, tills annan uppgörelse nåtts. Bankgarantin är inte längre försäkrad av EKN.

Sensys har under perioden inte förlorat någon större upphandling. Sensys deltar fortsatt i ett ökande antal upphandlingar, varav några betydande.

Den genomförda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, övertecknades med 13 procent och tillförde bolaget 48,5 Mkr efter avdrag för emissionskostnader på 1,9 Mkr.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för helåret uppgick till 36,8 Mkr (72,4) och bruttomarginalen var 46 procent (35). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader.

I jämförelsesiffrorna för 2009 ingår valutaeffekter hänförliga till en förlängd terminssäkring av kundfordran, där 17,4 Mkr redovisades mot intäkt och 20,6 Mkr i kostnad sålda varor, nettoeffekten -3,2 Mkr belastade bruttoresultatet. Bruttomarginalen för året 2009, utan hänsyn till denna redovisning, uppgick till 51 procent.

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 10,4 Mkr (7,9) och bruttomarginalen till 45 procent (12).

För helåret var rörelseresultatet -11,0 Mkr (-32,9).  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6,3 Mkr
(-22,4).

Resultatet efter skatt uppgick till -7,8 Mkr (-24,0).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet. 

Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2009-12-31)
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 151,8 Mkr (111,1), vilket gav en soliditet på 88 procent (80,5).

Skatter 
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid årsskiftet till 27,3 Mkr (24,7).

Investeringar
Investeringarna uppgick under perioden till 0,0 Mkr (0,6).

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 36 personer (43). Antalet anställda vid periodens utgång var 35.

Likviditet
Likvida medel uppgick till 53 Mkr (17,7) vid utgången av perioden, varav 20,4 Mkr är spärrade medel.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -8,1 Mkr (17,1). Under året var detta -13,1 Mkr (-25,9).

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till 287 902 734 (215 927 051). Genomsnittligt antal aktier under 2010 var 217 898 988 (215 927 051).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar även affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 i årsredovisningen för 2009.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredo-visningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firmanamn Sensys International AB. Total anskaffningskostnad uppgick till bolagets egna kapital 50 Tsek. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.

Kommande rapporttillfällen
Första kvartalet, 2011  26 april 2011
Årsstämma, 2010  26 april 2011
Andra kvartalet, 2011  25 aug 2011
Tredje kvartalet, 2011  26 okt 2011

I början av april 2011 beräknas årsredovisningen för 2010 sändas ut till de aktieägare som så önskat, samt publiceras på www.sensys.se.

Jönköping den 27 januari 2011

På styrelsens uppdrag,

Johan, Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutskommuniké enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2011, kl 14.20.

För mer information:
Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar