Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

JANUARI – DECEMBER 2011
· Periodens nettoomsättning 43,4 Mkr (36,8).
· Rörelseresultat -51,9 Mkr (-11,0).
· Resultat efter skatt -38,3 Mkr (-7,8).
· Resultat per aktie -13 öre (-3).
· Kassaflöde per aktie -13 öre (-5).

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna 8,9 Mkr under fjärde kvartalet ut-gjordes i huvudsak av leveranser av system för trafiksäkerhet till Mellanöstern samt leveranser av system för övervakning av strömavtagare på tåg, s k APMS till Trafikverket i Sverige.

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 7 Mkr vilket gav en orderingång på 36 Mkr på helåret. Ordrarna under fjärde kvartalet erhölls från USA, Sverige, Nederländerna och Finland. Efter kvartalets utgång erhölls ytterligare order från USA.

Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika.

Då det visat sig att upphandlingen i Armenien skett i strid mot gällande upphandlingsregler, har Sensys bedömt riskerna som oacceptabelt höga. Mot bakgrund av detta har Sensys begärt en prövning av upphandlingens giltighet i armenisk domstol.

Skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent fortskrider.

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2011.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för helåret uppgick till 43,4 Mkr (36,8). Enligt försiktighetsprincipen fortsätter den sedan tidigare påbörjade nedskrivningen av lager. Värdejusteringen har för helåret inneburit en resultateffekt på 28,8 Mkr varav 7,5 Mkr i fjärde kvartalet, vilket resulterat i en negativ bruttomarginal för perioden. Bortsett från denna lagernedskrivning uppgick bruttomarginalen för helåret till 59 procent (46). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader.

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 8,7 Mkr (10,4) och bruttomarginalen, utan hänsyn till ovan lagernedskrivning, till 59 procent (46).

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -51,9 Mkr (11,0) och för fjärde kvartalet -17,1 Mkr (-6,3). Rörelseresultatet för perioden före ovan nämnda lagernedskrivning uppgick till -23,1 Mkr och för fjärde kvartalet till -9,6 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -38,3 Mkr (-7,8).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.  
 
Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2010-12-31)
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 113,5 Mkr (151,8), vilket gav en soliditet på 88 procent (88).  

Skatter  
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid årsskiftet till 40,8 Mkr (27,3).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av skattepliktiga överskott. Bolagets ledning och styrelse har en fortsatt positiv bedömning av bolagets framtida möjligheter till nyttjande av detta underskottsavdrag.

Investeringar
Investeringarna uppgick under perioden till 0,0 Mkr (0,0).

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 36 personer (36). Antalet anställda vid periodens utgång var 39.

Likviditet
Likvida medel uppgick till 17,8 Mkr (53,0) vid utgången av perioden. Därutöver fanns 0,4 Mkr (20,4) i kortfristig placering.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -35,1 Mkr varav -18,4 Mkr är hänförliga till ordinarie drift och -16,7 Mkr motsvarar utbetalning av bankgaranti till Telvent.

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till 287 902 734 (287 902 734). Genomsnittligt antal aktier under 2011 var 287 902 734 (217 898 988).

Risker och osäkerhetsfaktorer
I mars 2011 beslutade Sensys att förebereda för skiljenämndsförfarande mot Telvent. Slutlig eventuell effekt på likviditet och resultat av kontraktsavslutet avgörs av hur skiljenämndsförfarandet utfaller. Vid rapporttillfället hade bolaget en fordran mot Telvent motsvarande 16,7 Mkr. Ett eventuellt framtida skadestånd kommer att leda till en direkt resultateffekt, medan likviditetseffekten begränsas till belopp överstigande 1,9 MEuro.

Det är även väsentligt för Bolaget att kapital frigörs från varulagret.

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar även affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 och 31 i årsredovisningen för 2010. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med förgående år. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling.
Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

Kommande rapporttillfällen
Första kvartalet, 2012, 24 april 2012
Årsstämma, 2011, 24 april 2012
Andra kvartalet, 2012, 30 aug 2012
Tredje kvartalet, 2012, 25 okt 2012
Bokslutskommuniké, 2012, 24 jan 2013

I början av april 2012 beräknas årsredovisningen för 2011 sändas ut till de aktieägare som så önskar, samt publiceras på www.sensys.se.

Jönköping den 26 januari 2012

På styrelsens uppdrag,
Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentligöra information i denna bokslutskommuniké enligt lagen om värdepappers marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012, kl 14.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar