Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

JANUARI – DECEMBER 2012
· Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4).
· Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9).
· Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3).
· Resultat per aktie -0,09 kr (-0,13).
· Kassaflöde per aktie -0,07 Kr (-0,12).

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet om 25,3 Mkr (8,9) utgjordes till huvuddelen av fakturering till Oman, men omfattade även fakturering till Sverige, Kina och Australien. I projektet i Oman kvarstår att fakturera 5% av ordervärdet på 24 Mkr. Nettoomsättningen för helåret uppgick därmed till 41 Mkr (43,4) där den största marknaden var Mellanöstern följt av Nordamerika, Norden och Asien/Oceanien.

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 6,4 Mkr (7) och utgjordes av order på system för övervakning av strömavtagare på tåg om 4 Mkr från Sverige och Storbritannien samt order på system för hastighets- och rödljusövervakning primärt från USA och en ny kund i Mellanöstern. Orderingången för helåret hamnade på 40,8 Mkr (36) och kom framförallt från Mellanöstern med 26,5 Mkr följt av Nordamerika och Norden.

Orderingången från Sverige minskade från 22,2 Mkr 2011 till 3,4 Mkr 2012 till följd av att ramavtalet för det svenska ATK-systemet löpte ut 2011-12-31. Detta bortfall har mer än väl kompenserats med en ökad internationell orderingång från 13,7 Mkr 2011 till 37,4 Mkr 2012. Under 2012 erhöll Sensys order från sex nya marknader, varav flertalet är etablerade marknader av betydande storlek. Vidare erhöll Sensys order på pilotsystem för övervakning av strömavtagare på tåg, sk APMS, från tre nya kunder.

Under tredje kvartalet 2012 kom svenska Trafik-verket ut med en ny upphandling av system för hastighetsövervakning, s.k. ATK. Anbuden skall vara inlämnade under första kvartalet 2013.

Under fjärde kvartalet tecknade Sensys part-ner i USA ett ramavtal med Washington DC om leveranser av system för hastighets- och rödljusövervakning. Ramavtalet kommer att effektueras med avropsorder. Sensys kan där-med inte göra någon uppskattning om värdet och tidpunkterna för kommande order inom ramavtalet. En första avropsorder erhölls under fjärde kvartalet.

Som tidigare meddelats nådde Sensys under första kvartalet 2012 en förlikning med Telvent gällande det avbrutna projektet i Saudiarabien.

Under andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission som övertecknades med 83,2%. Därmed tillfördes bolaget 28,8 Mkr före emissionskostnader.

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2012.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för perioden uppgick till 41,0 Mkr (43,4). Den sedan 2011 påbörjade nedskrivningen av lager, har för perioden resulterat i låg bruttomarginal. Bortsett från denna värdejustering av varulager uppgick bruttomarginalen till 38 procent (59). Den lägre bruttomarginalen under 2012 beror på en aggressiv prissättning av lagerprodukter.

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 25,3 Mkr (8,9) och gav en bruttomarginal på 50 procent att jämföras med 59 procent förgående år, exklusive lagernedskrivning.

Det är bolagets bedömning att kvarvarande lager har en marknad för avyttring inom överskådlig tid, varför ingen fortsatt lagernedskrivning görs.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -41,5 Mkr (-51,9) och för fjärde kvartalet till 1,8 Mkr (-17,1). Rörelseresultatet för perioden, bortsett från ovan nämnda lagernedskrivning samt förlikning med Telvent om 9,8 Mkr, uppgick till -27,1 Mkr (-23,1).

Riksdagens beslut att från och med 1 januari 2013 sänka bolagsskatten till 22 procent, har för bolaget resulterat i en omvärdering av skattefordran. Resultat därav, 6,6 Mkr, har redovisats som en skattekostnad för bolaget under fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -43,1 Mkr (-38,3) och för fjärde kvartalet till -5,4 Mkr (-12,6).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2011-12-31)
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 97,5 Mkr (113,5), vilket gav en soliditet på 89 procent (88).

Skatter
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till 39,1 Mkr (40,8).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

Investeringar
Investeringarna uppgick under perioden till 0,0 Mkr (0,0).

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (36). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (39).

Likviditet
Under andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission, varmed bolaget tillfördes 27,1 Mkr efter emissionskostnader.

Likvida medel uppgick till 12,5 Mkr (17,8) vid utgången av perioden. Därutöver fanns 0 Mkr (0,4) i kortfristig placering. Efter periodens utgång har bolaget erhållit 5,7 Mkr i betalda kundfordringar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -32,5 Mkr (-35,1).

Utestående teckningsoptioner (TO3 och TO4) förfaller till betalning 31 mars respektive 31 oktober 2013. Teckningskursen är 30 respektive 60 öre. Vid full teckning kommer Sensys tillföras 10 respektive 20 Mkr före emissionskostnader.

Vid full teckning kommer Sensys tillföras 9,6 respektive 19,2 Mkr före emissionskostnader, fördelat på 63 978 384 nya aktier.

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 479 837 886 (287 902 734). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 400 434 577 (217 898 988).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Det är väsentligt för Bolaget att kapital frigörs från varulagret. Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 13 och 33 i årsredovisningen för 2011. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats. Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

Kommande rapporttillfällen
Första kvartalet, 2013 16 april 2013
Årsstämma, 2012 16 april 2013
Andra kvartalet, 2013 22 aug, 2013
Tredje kvartalet, 2013 24 okt, 2013

I början av april 2013 beräknas årsredovisningen för 2012 sändas ut till de aktieägare som så önskar, samt publiceras på www.sensys.se.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Jönköping den 24 januari 2013

Johan Frilund

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2013, kl 14.55.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar