Delårsrapport för Sensys Traffic AB, Januari-Juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT för SENSYS Traffic AB, JANUARI-JUNI 2002 · FÖRVÄNTAT NOLLRESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ANDRA HALVÅRET 2002 · Bolaget har genomgått en förvandling från att bygga system till att erbjuda radarsensorer till etablerade systemintegratörer. Under perioden har Sensys fokuserat på att intensifiera försäljningsinsatserna avseende radarsensorer. Sensys har under första halvåret levererat utrustning för 2,9 miljoner kronor och har en inneliggande orderstock på 4,4 miljoner kronor. I Sverige har de fortsatta testerna med hastighetssystem fallit ut väl och beslut har fattats av polismyndigheten att gå vidare med utbyggnaden av automatiska hastighetssystem. På exportmarknaderna har Sensys genom samarbetspartners levererat utrustning för hastighets- och rödljusövervakning i Förenade Arabemiraten. Mellanöstern är en stor och betydande marknad och vi förväntar oss en snabb tillväxt. Det pågår även utvärderingar av Sensys sensorer i samarbete med några av världens ledande systemintegratörer i Europa, USA och Australien. Vår bedömning i nuläget är att Sensys för 2002 kommer att omsätta ca 13 miljoner kronor och att andra halvåret kommer att visa ett nollresultat före avskrivningar. Resultatet före skatt bedöms uppgå till minus två miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av de utestående optionsrätter som löper fram t o m den 31 augusti 2002 kommer bolaget att tillföras 12,5 milj. kronor. De fyra största ägarna som kontaktats särskilt har förbundit sig att teckna sina ägarandelar motsvarande ca 30 % av kapitalet i Sensys. Följande viktigare händelser har inträffat under året : · Sensys Traffic har levererat utrustning för 2,9 miljoner kronor till systemintegratörer i Sverige, Finland och mellanöstern. · Bolaget har en inneliggande orderstock för leverans under hösten till Sverige och mellanöstern på 4,4 miljoner kronor. · Sensys förväntar order under andra halvåret för leverans i Sverige och mellanöstern på ytterligare ca 6 miljoner kronor. Dessa order är uppföljningsorder till redan levererad utrustning. · Radarsensorn har godkänts av en av Europas större systemintegratörer för implementering i dennes hastighetsövervakningssystem. Sensys har även erhållit en order på utveckling av programvara för integration av Sensys sensorer i kundens utrustning. · Tester pågår hos ett antal ledande systemintegratörer i USA, Australien och Europa och resultaten är positiva. · Sensorn RS 240 installeras i rödljusövervakningssystem i USA. · Testerna med automatiska hastighetsövervakningssystem hos den svenska polismyndigheten fortsätter, något som getts stort utrymme i media under sommaren. Resultaten visar att tekniken markant sänker hastigheten och räddar liv - utbyggnaden fortsätter. · Arbetet med att utveckla en fordonsklassificeringssensor fortsätter enligt plan och omfattande fälttester har genomförts tillsammans med marknadens ledande aktör inom området. Målsättningen är att ha en kommersiell sensor klar för försäljning under andra halvåret 2003. · Sensys har en utestående offertbok på ca 50 miljoner kronor, främst avseende utrustning för hastighets-, rödljus- och trafikövervakning. · Vi har under året kraftigt sänkt bolagets kostnadsmassa och vi förväntar oss att en ökande försäljning kan realiseras utan att de fasta kostnaderna nämnvärt kommer att påverkas. · Ekonomisk redovisning Omsättning och resultat Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 249 KSEK (5 904). Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 2 945 KSEK (6 607). Av detta utgör produktförsäljning 2 829 (1 344) KSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet före aktivering av utvecklingskostnader uppgick till -4 397 KSEK (-10 189). Finansnettot uppgick till 42 KSEK (8). För halvåret uppgick resultatet före avsättning för skatt till - 7 077 KSEK (-12 316) Under första halvåret 2002 har samtliga kostnader för utveckling kostnadsförts. Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal 2001-12-31) Beträffande kassaflödet för perioden hänvisas till nedanstående uppställning. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 20 805 KSEK (6 894), vilket gav en soliditet på 73,8 procent (23,0). Vid full konvertering uppgår soliditeten till 82,8 procent. (31,4) Likviditet (jämförelsetal 2001-12-31) Disponibla medel uppgick till 693 KSEK (595) vid utgången av perioden, inklusive beviljad checkräkningskredit på 0 KSEK (10 500). Investeringar Investeringar i bolaget uppgick under första halvåret till 0 KSEK (7 162), varav 0 KSEK (5 531) avser immateriella anläggningstillgångar. Bolaget har ändrat redovisningsprinciper och kostnadsför samtliga utvecklingskostnader från och med 2002. Personal Medelantalet anställda uppgick till 14 personer (41) vilket är en minskning med 1 person sedan årsskiftet. Övrigt Antalet aktier uppgick vid utgången av perioden till 114 529 000 och vid full konvertering till 115 205 670. Genomsnittligt antal aktier under perioden har varit 110 028 873. Rapporten har upprättats enligt tillämplig lag och god redovisningssed med undantag för principen för aktivering av utvecklingskostnader för aktiemarknadsbolag. Resultat- och balansräkningar har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2002 lämnas den 30 oktober 2002. Jönköping den 16 augusti 2002. SENSYS Traffic AB (publ.) För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00460/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00460/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar