Sensys får tilläggsorder från Sverige värd 10 mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en tilläggsorder på system för hastighetsövervakning från svenska Trafikverket. Ordern, värd 10 mkr, innebär en utökning av den tidigare erhållna avropsordern för det svenska ATK-systemet (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).

Ordern omfattar leverans av system för utbyte av befintliga ATK-system under innevarande år. Sensys utför också installation och driftsättning av dessa vilket dock inte ingår i denna order utan avropas fortlöpande vartefter utbyten av befintliga ATK-system sker. I och med denna order uppgår avropen på system och skåp samt reservdelar från Trafikverket till 95 mkr hittills i år och totalt 121 mkr sedan avtalen tecknades i juli 2013.

Sensys påbörjade leveranser av system för utbyte och nyetablering till Trafikverket under andra kvartalet 2014. Samtidigt inledde Sensys också installation, driftsättning och underhåll av de svenska ATK-systemen. 

”Ordern innebär att takten på utbyten av befintliga ATK-system i år har ökat jämfört med vad som tidigare aviserades och kan också ses som ett kvitto på att vi lyckats med vår satsning på både produktion och underhåll för att möta Trafikverkets behov”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Sensys Traffic tecknade i juli 2013 avtal med Trafikverket avseende system och skåp samt underhåll till det svenska ATK-systemet. Sensys levererar i år system både för utbyte av befintliga system och etablering av nya system inom ramen för ATK. Avtalen är treåriga med möjlighet till förlängning upp till 9 år. ATK-systemet, vars syfte är att rädda liv genom förbättrad hastighetsefterlevnad, är en väsentlig komponent i det svenska nollvisionsarbetet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2014, kl. 16:05.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ordern innebär att takten på utbyten av befintliga ATK-system i år har ökat jämfört med vad som tidigare aviserades och kan också ses som ett kvitto på att vi lyckats med vår satsning på både produktion och underhåll för att möta Trafikverkets behov
Johan Frilund, VD