Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 5 mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

A.  Riktad nyemission (nr 1)

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 447 917,0004 kronor genom nyemission av högst 3 583 336 aktier på nedanstående villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer/bolag:

Teckningsberättigad                                    Antal aktier                    Teckningslikvid

Segulah Venture AB                                   2 500 000 aktier               15 000 000 kr

Mikael Lindskog                                             250 000 aktier                 1 500 000 kr

Jerry Fredriksson                                           250 000 aktier                 1 500 000 kr

Margareta Nilsson                                          133 334 aktier                    800 004 kr

Anna Manhusen                                             133 334 aktier                    800 004 kr

Crafoordska stiftelsen                                    133 334 aktier                    800 004 kr

Carl Rosenblad                                              100 000 aktier                    600 000 kr

Lennart Nilsson (via helägt bolag)                   83 334 aktier                    500 004 kr

Totalt:                                                          3 583 336 aktier               21 500 016 kr

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inhämta nödvändigt kapital till Bolaget, knyta strategiskt viktiga investerare till Bolaget samt förstärka ägarbasen i Bolaget och därigenom öka förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering av Bolagets produkter, samt därutöver att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt emissionsförfarande. Mot denna bakgrund bedöms det ligga i alla aktieägares intresse att avvika från företrädesrätten.

Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 7 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 6 kronor per aktie, vilket vid full teckning innebär att Bolaget tillförs 21 500 016 kronor (före emissionskostnader).

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Segulah Venture AB och motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs under de 10 handelsdagar som föregått kallelsen. Marknadsmässigheten har säkerställts genom ovan nämnda förhandlingar och med beaktande av rådande villkor på marknaden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

B. Riktad nyemission (nr 2)

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 72 916,7501 kronor genom nyemission av högst 583 334 aktier på nedanstående villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Teckningsberättigad                                    Antal aktier                    Teckningslikvid

Ulf Lindskog                                                   400 000 aktier                 2 400 000 kr

Adam Dahlberg                                              183 334 aktier                 1 100 004 kr

Totalt:                                                             583 334 aktier                 3 500 004 kr

Villkoren för emissionen är desamma som för den riktade emissionen i A ovan.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Taggar:

Dokument & länkar