• news.cision.com/
  • Senzime/
  • Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 12 december 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Den riktade nyemissionen omfattar 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka två procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de tio senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner och det är med glädje vi välkomnar till Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning som nya ägare. Den riktade emissionen stärker kassan och skapar förutsättningar att ytterligare accelerera vår tillväxt och skapa värde för Senzimes aktieägare, säger Philip Siberg, Senzimes styrelseordförande.

Nyemissionen omfattar totalt 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Senzime och motsvarar stängningskursen per den 12 december 2018. Handelsbanken Fonder (på uppdrag åt Handelsbanken Svenska Microcapfond) och Länsförsäkringar Fondförvaltning har genom nyemissionen tecknat 2 000 000 aktier vardera, vilket motsvarar en ägarandel om cirka fyra procent vardera i Senzime.

Syftet med emissionen
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in fler institutionella investerare i bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera den internationella kommersialiseringen av Senzimes medicinska produkter. Emissionslikviden kommer främst användas för att vidare utveckla försäljningsorganisationen och stärka rörelsekapitalet i samband med ökad produktionstakt.

Aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 4 000 000 aktier, från 45 077 503 aktier, till 49 077 503 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 500 000 SEK, från cirka 5 634 688 SEK, till cirka 6 134 688 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka åtta procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

Rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Siberg, styrelsens ordförande
Tel +46 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Catrin Molund, tillförordnad VD
Tel +46 708 11 69 11, e-post: catrin.molund@senzime.com

Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar – TetraGraph, CliniSenz Analyzer samt OnZurf Probe – som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl 19:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar