Senzimes bokslutskommuniké 2019

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 14 februari, 2020. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

 

Finansiell information fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 688 KSEK (2 671)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 493 KSEK (-11 288)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,23) och efter utspädning till -0,18 SEK (-0,23)

Finansiell information januari - december 2019

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 6 711 KSEK (3 214)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -36 433 KSEK (-26 763)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,68 SEK (-0,58) och efter utspädning till -0,68 SEK (-0,58)
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret

FDA-godkännandet av TetraGraph i USA var en höjdpunkt under det fjärde kvartalet 2019 och innebar ett stort genombrott för Senzime. Godkännandet innebär att vi kan påbörja försäljning på världens största marknad. Kort därefter kunde vi också informera om att vi rekryterat en mycket välmeriterad USA-chef som kommer att driva arbetet med att etablera oss på den amerikanska marknaden, med försäljning både via distributörer och direkt till slutkund.

I januari 2020 slutfördes registreringen av vårt helägda dotterbolag – Senzime Inc. – i Florida. Behovet av objektiv neuromuskulär monitorering är mycket stort i USA och vi ser nu fram emot att vara drivande i att minska narkosrelaterade komplikationer för miljontals patienter. Vi står redo med ett mycket intressant produkterbjudande som möter stort intresse i marknaden som nu allt fortare ställer om till de typer av digitala lösningar vi erbjuder.

Större beställningar från bland annat Australien, Schweiz och Sydkorea har lett till att vi uppnått vårt kommunicerade mål för 2019 om 300 levererade instrument och vid utgången av januari 2020 hade vi levererat drygt 400 TetraGraph-system. Leveranser har också genomförts till kunder i Japan, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Italien. Vi har nyligen även ingått distributionsavtal med nya partners i Storbritannien och Polen.

Jag ser fram emot ett mycket spännande 2020 med fortsatt fokus på internationell expansion och att få hävstång på den installerade basen av TetraGraph genom återkommande försäljning av TetraSens, våra patenterade engångselektroder.

Uppsala i februari 2020, Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, 08:45.