Senzimes delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information andra kvartalet 2019

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 1 218 KSEK (381) 
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 153 KSEK (-5 543) 
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,17 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,17 SEK (-0,12) 

Vi är nu halvvägs in på året och arbetet med lanseringen av TetraGraph fortsätter i intensiv takt. En genombrottsorder på 50 stycken TetraGraph-system från Sydkorea i maj följdes snabbt upp av ytterligare en order i juli på 30 system i och med det regulatoriska godkännandet i landet. Senzimes utbildning av vår distributörs 70 säljare på plats i Seoul innebar en riktigt stark start i Sydkorea!

Vår globala utrullning av TetraGraph har inletts. Hittills har vi levererat system till bland annat Sydkorea, Spanien, Schweiz, Irland, Ungern, Italien, Portugal och Sverige. Vår ambition är att leverera totalt 300 stycken TetraGraph-system under 2019. Det ger en bra start mot det långsiktiga målet att bygga upp en stor, global installerad TetraGraph-bas som genererar löpande försäljning av engångssensorer m.m.

Ledningsgruppen har tillsammans med styrelsen beslutat att fokusera verksamheten i linje med marknadsefterfrågan och uppenbara kommersiella möjligheter för TetraGraph. Alltfler länder inför nu kliniska riktlinjer som ligger helt i linje med TetraGraph baserat på digital och objektiv monitorering av patienten. Senzimes övriga produkter och utvecklingsprojekt samlas därför i ett nytt affärsområde för att senare licensieras alternativt kommersialiseras i egen regi.

Under andra halvan av 2019 kommer vår lansering i USA att ges högsta prioritet. Redan nu pågår rekryteringsprocessen av en platschef samt arbetet med att sätta upp ett dotterbolag för den kommande amerikanska verksamheten. Den nyemission vi genomför under innevarande kvartal syftar till att möjliggöra dessa satsningar. Därmed har vi finansieringen, produkten och marknadsmöjligheterna på plats för att bygga något riktigt stort.

Det blir en spännande höst!

Uppsala i augusti 2019, Pia Renaudin, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, 08:45.