Anna-Karin Celsing och Susanne Lithander föreslås som nya styrelseledamöter i Serneke Group

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2018 att välja Anna-Karin Celsing och Susanne Lithander till nya styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Mari Broman, Ludwig Mattson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande. Anders Wennergren och Kristina Willgård har avböjt omval.

Anna-Karin Celsing är född 1962 och är i grunden civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiering. Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar och arbete med bolagsstyrningsfrågor samt strategisk kommunikation inom bland annat Ratos och Föreningssparbanken. Anna-Karin Celsing är för närvarande styrelseordförande för SVT AB samt styrelseledamot för Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB och OX2 Vind AB.

Susanne Lithander är född 1961 och har en examen som civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Ericsson-koncernen och även som CEO för Mercuri International Group. Hon verkar sedan 2011 som CFO på BillerudKorsnäs AB.

Valberedningens målsättning har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet, samt säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. I förslaget har även mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund beaktats samt de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Valberedningens förslag i sin helhet presenteras i kallelsen till årsstämman.

Sernekes valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Carl Sandberg, valberedningens ordförande och utsedd av Ola Serneke Invest AB, Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB, Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB samt styrelseordföranden i Serneke Group AB, Kent Sander.

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se 

Johan Live, Pressansvarig Serneke Group AB
Tel: +46  768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april kl. 08.30 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 5 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Dokument & länkar