Bokslutskommuniké januari – december 2018

TRANSAKTIONER STÄRKER RESULTATET

Oktober–december 2018 

 • Intäkterna uppgick till 1 991 Mkr (1 732), en ökning med 15 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 509 Mkr (210)
 • Periodens resultat uppgick till 572 Mkr (152)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 25,14 kr (6,49)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 264 Mkr (-138)
 • Orderingången uppgick till 1 000 Mkr (1 898)
 • Försäljning av Säve flygplats genererade ett rörelseresultat om 271 Mkr
 • Förvärvet av återstående 50 procent av projekt Karlastaden genererade en omvärderingseffekt om 229 Mkr

Januari–december 2018

 • Intäkterna uppgick till 6 516 Mkr (5 605), en ökning med 16 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 595 Mkr (419) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (7,5)
 • Periodens resultat uppgick till 604 Mkr (323)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 26,16 kr (13,81)
 • Soliditeten uppgick till 40,9 procent (41,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 Mkr (47)
 • Orderingången uppgick till 4 692 Mkr (6 400)
 • Orderstocken uppgick till 6 382 Mkr (7 965)
 • Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekommendation om utdelning för 2018 meddelas i kallelsen till årsstämman

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

– Fjärde kvartalet utmärker sig genom två stora transaktioner; försäljningen av Säve Flygplats samt förvärvet av utestående aktier i Karlastaden Holding AB.

– Byggverksamheten återhämtar sig och når en omsättning om 1 680 miljoner kronor (1 511) i kvartalet motsvarande en ökning på cirka 11 procent och vänder åter till ett positivt resultat om 54 miljoner kronor motsvarande en marginal om 3,2 procent.

Presentation av bokslutskommunikén januari – december 2018
Den 6 februari 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q4-2018. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:                 +46 856 64 27 07

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019, kl. 08.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på över 6 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera