Serneke ser över befintlig obligationsfinansiering

Report this content

Den 17 december 2020 meddelade Serneke Group AB (”Serneke” eller ”Bolaget”) att Bolaget säkrat finansieringen av Karlatornet, vilket kommer att bli Nordens högsta hus, genom en strukturaffär med Fastighets AB Balder ("Balder") och ett byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor. Serneke har därtill ingått ett entreprenadavtal för återstående arbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Inflyttning i Karlatornet beräknas inledas under andra halvåret 2023 och vid färdigställandet kommer Serneke ha erhållit sitt investerade kapital om cirka 1,5 miljarder kronor tillsammans med förväntad del av projektvinsten som bedöms uppgå till som lägst 300 miljoner kronor.

Samtliga entreprenadarbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills utförts inom budget och kostnaderna för resterande arbeten är till cirka 70 procent låsta med leverantörer och underentreprenörer. Serneke har därutöver genomfört en företrädesrättsemission om 170 miljoner kronor, en riktad aktieemission till Balder om cirka 122 miljoner kronor samt överlåtelser av byggrätter till Balder som förväntas ge ett likviditetstillskott om cirka 250 miljoner kronor under 2021. Dessa transaktioner har bidragit till att Bolaget har nära helt reducerat sin nettoskuldsättning, vilket skapar en stark position för Serneke att genomföra entreprenadavtalet i Karlatornet samt övriga ingångna entreprenadavtal.

Bolagets existerande obligationsfinansiering om 700 miljoner kronor med förfall i december 2022 har i villkoren en inbyggd refinansieringsperiod från 1 mars fram till 1 juni 2021, under vilken obligationen kan återköpas till nominellt belopp. Efter denna period kommer återköpsbeloppet att stiga och villkoren har därutöver krav på amortering om 200 miljoner kronor senast i juni 2021.

Mot bakgrund av ovan och med beaktande av betydelsen av en stark kassaposition under nästkommande år samt för att uppnå en förfalloprofil som följer de kassaflöden som kommer erhållas fram till färdigställandet av Karlatornet, har Serneke beslutat att se över existerande obligationsfinansiering.  Som ett led av detta har Bolaget givit Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp i uppdrag att under våren 2021 utvärdera en kreditmarknadstransaktion som ett möjligt alternativ i denna översyn.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Telefon: +46 31 712 97 00
anders.during@serneke.se

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Telefon: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se