Sernekes företrädesemission övertecknad

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serneke Group AB (publ) (”Serneke” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission har tecknats upp till 187 procent. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 13 januari 2021. Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 3 060 929 aktier av serie B, motsvarande cirka 95,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 143 851 aktier av serie B har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Serneke tillförts cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utfallet visar att 3 060 929 aktier av serie B, motsvarande cirka 95,5 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 143 851 aktier av serie B som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med 87 procent, vilket innebär att inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 19 januari 2021 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan, omkring den 22 januari 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer Serneke att tillföras cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Sernekes aktiekapital att öka med 320 478  kronor till 2 875 323,20 kronor. Det totala antalet aktier kommer att öka med 3 204 780 aktier till 28 753 232 aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas ske under vecka 4 2021. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 4 2021.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Serneke i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gerum, Affärsutvecklingschef Serneke Group AB
Telefon: +46 725 66 76 00
robin.gerum@serneke.se

Johan Live, Kommunikationschef Serneke Group AB
Telefon: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se 

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021 kl. 07.30 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prospektet som upprättas med anledning av företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 28 december 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.serneke.se/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Serneke har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sernekes avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Serneke har gjort efter bästa förmåga men som Serneke inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Serneke. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.