Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2022

Report this content

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2022 har utsetts.

Årsstämman i Serneke Group AB har antagit principer för utseende av valberedning. Enligt dessa principer ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande efter den sista bankdagen i september identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i Serneke, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Sernekes valberedning.

Valberedningen 2022 består av följande ledamöter:

Carl Sandberg, ordförande i valberedningen, utsedd av Ola Serneke Holding AB
Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB
Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB
Daniel Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB
Jan C. Johansson, styrelseordförande i Serneke Group AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 76 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 26 april 2022 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Serneke Group AB, Att: Inger Svanholm, Box 3194, 400 10 Göteborg eller per e-post till inger.svanholm@serneke.se

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se  

Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB
Tel: +46  768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober kl. 7.30 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se