Bokslutskommentar från Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr.

– Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setras försäljning av trävaror till marknaderna i Asien, och särskilt Kina, har utvecklats starkt under 2014. Försäljningen till Mellanöstern och Nordafrika, som svarar för omkring 20 procent av Setras totala omsättning, har varit stabil. Försäljningsutvecklingen på flera europeiska marknader, däribland Tyskland, har varit fortsatt vikande.

– Under fjärde kvartalet har vi gått in i ett osäkrare marknadsläge och vi ser inga tydliga tecken på att denna instabilitet kommer att förändras nämnvärt under närmaste perioden. Det känns tryggt att vi ytterligare stärkt vår finansiella ställning under året när vi nu går in i en tuffare period, säger Hannele Arvonen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2014 uppgick till 112 (262) Mkr vilket tillsammans med ett positivt resultat inneburit att nettoskuldsättningsgraden vid utgången av året kunnat sänkas till 27 (33) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie för 2014.

Nyckeltal okt-dec (3 mån)    jan-dec (helår)
2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning, Mkr 1 032 1 005 4 194 4 068
Rörelseresultat, Mkr 9 47 201 107
Resultat efter skatt, Mkr 2 35 133 60
Rörelsemarginal, % 0,9 4,7 4,8 2,6
Avkastning på operativt   kapital, %
 
 
12,4 6,5

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Anders Marklund, t.f. CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96


Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera

Media

Media