Fortsatt osäkra marknadsförhållanden påverkar Setras resultat

Report this content

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2019 ett rörelseresultat på 95 (287) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 262 (3 325) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -22 (54) Mkr och nettoomsättningen till 879 (966) Mkr.

– Setra redovisar för det tredje kvartalet ett rörelseresultat på -22 Mkr, vilket är 76 Mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpriser samt lägre produktionsvolym, säger Anders Nordmark, t.f. VD i Setra.

Sedan slutet av 2018 har marknadsförhållanden blivit alltmer utmanande. God timmertillgång, framförallt på lågkvalitativt grantimmer både i Skandinavien och centrala Europa till följd av granbarkborreangrepp, i kombination med svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på trävarumarknaden globalt. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen för det kommande kvartalet.

Utvecklingen av Setras strategiska investeringar går enligt tidsplan. I Långshyttan pågår bygget av Setras KL-träfabrik som kommer stå klar under första halvåret 2020. I Hasselfors kommer det nya justerverkshyvleriet vara i full drift under andra halvåret 2020. Båda dessa satsningar gör att Setra kan möta kundernas efterfrågan på klimatsmarta, högförädlade produkter för byggsektorn.

Vid Setras sågverk i Kastet startar bygget av den första anläggningen för tillverkning av pyrolysolja i höst. Produktionen sker i företaget Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem. Anläggningen beräknas vara i drift under 2021.  

   – Setra vill öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har Setra valt att satsa på produktion av bioolja från sågspån. Oljan blir en råvara till produktion av biodrivmedel. På så sätt kan Setra bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Anders Nordmark.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 125 (318) Mkr. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 268 (-120) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 18 (-8) procent.

 

  Nyckeltal juli-sep (3 mån)   jan-sep (9 mån)  
  2019 2018   2019 2018
Nettoomsättning, Mkr 879 966   3 262 3 325
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr -22 54   113 287
Rörelseresultat, Mkr -22 54   95 287
Resultat efter skatt, Mkr -18 50   72 231
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % -2,5 5,6   3,5 8,6
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       7,4 24,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 59 207   125 318
                     

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Nordmark, t.f. VD, telefon 0923-73 210, mobil 070- 545 48 03
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41

Vi på Setra vill göra affärer som fler än vi tjänar på – våra kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.
   Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. I våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till klimatvänliga, högförädlade produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter och KL-trä för byggande och boende på en global marknad. Vårt timmer har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar i några av världens bästa råvaruområden för barrträ. Vi säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Vi är ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera