Fortsatt stabilt marknadsläge

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2016 ett rörelseresultat på 86 (78) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med
13 (-21) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (3 232) Mkr.

– Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året men vi förväntar oss ingen tydlig förstärkning de kommande månaderna. Vi har sett en bättre balans i marknaden, framför allt för granvaror där ökad export till Kina är en viktig förklaring. En svagare utveckling på de för trävaruexporten viktiga furumarknaderna i Nordafrika och Mellanöstern gör att osäkerheten ökat något, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setra tecknade i september en avsiktsförklaring med Bergs Timber avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Under året har Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, och hyvleriverksamheten i Valbo sålts. Resultatet från försäljningarna tillsammans med en försäkringsersättning avseende brand redovisas som engångsposter och uppgår till 13 Mkr. Föregående år redovisades avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 21 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 195 (274) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 83 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om
6 (14) procent.

Nyckeltal jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 855 962 3 043 3 232
Rörelseresultat, exkl   engångsposter, Mkr 2 11 73 99
Rörelseresultat, Mkr 10 -10 86 78
Resultat efter skatt, Mkr 3 -12 56 48
Rörelsemarginal, exkl   engångsposter, % 0,2 1,1 2,4 3,1
Avkastning på operativt   kapital, %, RTM 3,8 5,4
Kassaflöde, Mkr 192 178 195 274

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96
Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar