Ökat resultat för Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr.

– Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året. Till följd av detta har vi kunnat öka produktionen och tillsammans med en gynnsam valutautveckling har det bidragit till att vi kunnat öka vårt resultat. Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på trävaror och en bättre lagersituation än vid samma tidpunkt förra året. Det gör att vi ser positivt på utvecklingen av trävarumarknaden under 2017, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

 

I december tecknades avtal med Bergs Timber avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Transaktionen har slutförts i januari 2017.

 

Under året har Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, och hyvleriverksamheten i Valbo sålts. Resultatet från försäljningarna tillsammans med försäkringsersättning avseende brand redovisas som engångsposter och uppgår till 38 Mkr. Föregående år redovisades avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 19 Mkr.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2016 uppgick till 185 (269) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 115 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 9 (17) procent.

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, motsvarande 100 Mkr.

 

 

Nyckeltal okt-dec (3 mån)   jan-dec (helår)  
  2016 2015   2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1 000 986   4 043 4 218
Rörelseresultat, exkl engångsposter, Mkr 28 -31   115 66
Rörelseresultat, Mkr 67 -31   153 47
Resultat efter skatt, Mkr 47 -28   103 20
Rörelsemarginal, exkl engångsposter, % 2,8 neg   2,8 1,6
Avkastning på operativt kapital, %, RTM       10,4 3,0
Kassaflöde, Mkr -10 -5   185 269

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96
Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

__________________________________________________________________________________________

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar