Setra redovisar ökat resultat och investerar för framtiden

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2017 ett rörelseresultat på 107 (86) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 027 (3 043) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 17 (10) Mkr och nettoomsättningen till 945 (855) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för de tre första kvartalen på 107 Mkr vilket är 21 Mkr bättre än föregående år. Till följd av goda marknadsförhållanden har vi kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Under större delen av året har det varit störningar på fraktmarknaden som har påverkat resultatet negativt. Situationen har dock förbättrats under det tredje kvartalet. De importbegränsningar som infördes i våras på den för Setra viktiga exportmarknaden i Algeriet har hävts så att leveranserna kan återupptas i viss omfattning från och med oktober.

Setras styrelse har beslutat om en investering i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors sågverk. Den nya investeringen, som uppgår till drygt 300 Mkr, förväntas ge stora effektivitets-förbättringar och är i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden.

Setra har inlett en försäljningsprocess av Setras verksamhet i Rolfs, Kalix.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 222 (195) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 14 (83) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 1 (6) procent.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån)   jan-sep (9 mån)  
  2017 2016   2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 945 855   3 027 3 043
Rörelseresultat, Mkr 17 10   107 86
Resultat efter skatt, Mkr 9 3   75 56
Rörelsemarginal, % 1,8 1,2   3,5 2,8
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       12,2 3,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 126 192   222 195
               

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

* I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt även dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo, vilka båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

 

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera