SFF utökar lån nr 119

Report this content

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 282 Mkr, säkerställda med fastighetspant.Bolaget har utökat obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %, till en effektiv ränta om 0,44 %. Lånet förfaller 2020-02-28. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. SEB har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.                                                 

                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

-         Utökning av lån 119 visar på intresset att köpa obligationer som är säkerställda med fastighetspant, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.
      

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44         

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna
är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB,
Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB
. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden,
säkerheter i en
diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.

Prenumerera

Dokument & länkar