Första kvartalet 2019

Report this content

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 25%, till 18 100 (14 478) Tkr 
  • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 872 (-794) Tkr 
  • EBITA-marginal uppgick till 10% (-1%) 
  • Resultat före skatt uppgick till 1 084 (-2 104) Tkr 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,25) Kr 
  • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,15 (-0,11) Kr

Viktiga händelser

  • Frost Studio vann ett uppdrag värt ca 1,2 Mkr från en ny kund, avseende produktion av marknadsförings- och reklamfilmer. Produktion kommer ske löpande under 2019
  • SMG anställde Peter Söderlind som COO. Peter kommer senast från Chimney, landets största produktionsbyrå inom rörlig bild med ca 150 anställda i Sverige och 400 anställda internationellt, där han varit VD/Partner samt kreativ chef sedan 2014. Tillträde skedde 1 mars 2019
  • Oddway Film & Dear Friends vann guld på Guldnyckeln för kampanj med Stadsmissionens julkampanj – Fyll Kylen
  • SMG skrev ramavtal med Moblrn värt 1 Mkr för filmproduktion de kommande 18 månaderna. Hälften av filmproduktionsbudgeten erläggs kontant från kund och hälften investeras i en emission i Moblrn, vilket ger koncernen ett ägande i bolaget om ca 1,4%

Verkställande direktörens kommentar

Det nya året har inletts med händelserika månader. Som jag nämnde i föregående rapport kom vi på plats med de prioriterade konsolideringsaktiviteterna under sista kvartalet 2018. Syftet var att skapa förutsättningar för att återgå till lönsam tillväxt.

Arbetet har gett resultat. Första kvartalet under 2019 gjorde SMG ett av sina bästa kvartal hittills. Det är på sin plats att inleda med ett varmt tack för det fantastiska arbete som mina kollegor har utfört på alla håll i vår verksamhet.

Första kvartalet nåddes en organisk tillväxt om 25%. Rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) ökade med 2,7 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år, till 1,9 Mkr. EBITA-marginalen höjdes från -1% till 10%. Alla tal är över eller i linje med de mål vi kommunicerade i föregående rapport. Samtliga verksamheter har inlett året starkt och koncernens ekonomi utvecklas väl.

Parallellt med att vi fokuserat på kärnverksamheten har vi de senaste månaderna även gjort en gemensam översyn av koncernens affärsplan. En viktig strategisk satsning i denna är att fortsätta utöka och möjliggöra samarbeten mellan koncernens bolag. För att uppnå detta arbetar vi för att samla de Stockholmsbaserade verksamheterna på en plats i Stockholm under året. Samtidigt ska även koncernens varumärken ses över.

Rätt utfört väntar vi oss att detta slutligt eliminerar de sista barriärerna för effektiva samarbeten i organisationen samt skapas nya, spännande tillväxtmöjligheter. Vi gjorde majoriteten av nödvändiga förberedande investeringar i verksamheterna under 2018 och väntar oss därför inte att en samflytt kommer innebära några större effekter på de finansiella resultaten 2019.

Marknaden för kommunikation genom rörlig bild fortsätter att utvecklas i snabb takt. För de företag som hittar rätt positionering och kan utvecklas i samma höga tempo som marknaden finns stora möjligheter till lönsam tillväxt, både organiskt och via förvärv. SMG har goda förutsättningar att kapitalisera på detta. Jag hoppas att våra kunder, medarbetare, partners, leverantörer och inte minst våra aktieägare ser fram lika mycket mot denna fortsatta resa som undertecknad.

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

I samband med granskningen av de finansiella talen för 2018 har vissa justeringar gjorts i samråd med bolagets revisor. Dessa justeringar är gjorda i jämförelsetalen för 2018 och specificeras i Årsredovisningen för 2018. Storleken på justeringarna är av mindre karaktär och förändrar inte bilden av 2018 års utfall i någon större utsträckning.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 kommer att publiceras den 21 augusti 2019.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 30 september 2019 kommer att publiceras den 13 november 2019.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019 kommer att publiceras den 25 februari 2020.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.  

Stockholm den 15 maj 2019, 

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Brännkyrkagatan 103

117 26 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se 

Taggar: