KALLELSE: Till aktieägarna i Shortcut Media AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma.

Datum           2019-06-11

Tid                Kl. 15:00

Plats             Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 4 juni 2019. Anmälan om deltagande i stämman sker via email till anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal eventuella biträden.

Förslag till dagordning bifogas.

Med vänlig hälsning

Shortcut Media AB (publ)

Anders Brinck
VD

Bilaga            Förslag till dagordning
                      Förslag till styrelse

DAGORDNING

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
d) Utgivande om optionsprogram till COO
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission.
12. Övrigt

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att presenteras på bolagets webbplats och på årsstämman senast tre veckor före stämman.

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman föreslås besluta om oförändrade arvoden till styrelsen och revisorerna. Detta innebär att 40 000 kr per extern ledamot ska utgå i arvode och 50 000kr till ordförande. Totalt utgår 130 000 kr i styrelsearvode för det kommande året.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Utgivande om optionsprogram till COO

Stämman föreslås besluta om utgivande av optionsprogram till Peter Söderlind, COO för Shortcut Media Group, enligt nedan.

-        Utfärdandedatum är 30 april 2019

-        Antal aktier uppgår till 75 000

-        Lösenpris uppgår till 3 SEK per aktie, totalt 225 000 SEK

-        Lösendag är den 30 april 2020

-        Marknadsvärdering på optionerna uppgår till 0,41 SEK per aktie vid beräkning enligt Black-Scholes optionsvärdering, totalt 30 750 SEK, vilket utgör en skattepliktig förmån för bägge parter

-        För det fall att Köparens anställning har sagts upp av någon av parterna innan 30 april 2020 förfaller Köparens rätt att utnyttja dessa optioner.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till styrelse

För omval föreslås:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Som nya ledamöter föreslås:

Lena Carlberg

Maria Grimaldi Andersson

Lena Carlberg

Har tidigare haft ledande roller på större företag som exempelvis Com Hem, Coca-Cola, Henkel, P&G och är nu affärsutvecklingsansvarig på Doktor24. Förväntas bidra med bl.a. kunskap inom varumärkesarbete och beställarprocesser inom film hos större företag.

Maria A Grimaldi

Har erfarenhet från ledande roller eller styrelseuppdrag hos organisationer som Goodbye Kansas, Esportal, MOBA Network. Hedersuppdrag för Zelmerlöw Björkman Foundation och Nationella Juryn för EOY- Entrepeneur of the Year. Tillträder som VD på Bublar Group 13 maj. Förväntas bidra med bl.a. kunskap inom datorspelsbranschen och övrig kanaler för rörlig bild såsom TV, webb och övriga digitala kanaler.

Förslag till val av revisor

Som revisor i moderbolaget respektive koncernen föreslås fortsatt Fredrik Pålsson, Revideco AB.

Taggar:

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar