KALLELSE: Till aktieägarna i Shortcut Media AB (publ)

Report this content

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma.

Datum           2020-06-15

Tid                Kl. 15:00

Plats              Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 9 juni 2020. Anmälan om deltagande i stämman sker via email till anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal eventuella biträden.

För aktieägare som tillhör riskgrupper eller av andra skäl inte kan närvara fysiskt kan deltagande per telefon- eller videolänk erbjudas. Vänligen kontakta bolaget enligt ovan snarast möjligt med önskemål kring detta.
 

Förslag till dagordning bifogas.

 

Med vänlig hälsning,

Shortcut Media AB (publ)

Anders Brinck

VD

Bilagor          Förslag till dagordning

                      Förslag till styrelse

DAGORDNING

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
 1. Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
 4. Utgivande av teckningsoptioner till COO
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 3. Val till styrelsen och av revisor.
 4. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission.
 5. Övrigt

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att presenteras på bolagets webbplats och på årsstämman senast tre veckor före stämman.

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman föreslås besluta om oförändrade fasta arvoden till styrelsen. Detta innebär att 40 000 kr per extern ledamot ska utgå i arvode och 50 000 kr till ordförande. Till suppleant föreslås 20 000 kr i arvode att utgå. Totalt utgår 190 000 kr i fast styrelsearvode för det kommande året.

Utöver det fasta arvodet föreslås styrelsen få en rörlig ersättning om 5% av nettoomsättning från de direkta intäkter som styrelsen bidragit till att generera.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Utgivande av optionsprogram till COO

Stämman föreslås besluta om utgivande av optionsprogram till Peter Söderlind, COO för Shortcut Media Group, enligt nedan.

 • Utfärdandedatum är 15 juni 2020
 • Antal teckningsoptioner uppgår till högst 75 000
 • Lösenpris uppgår till 2,30 SEK per aktie, totalt 172 500 SEK
 • En teckningsoption berättigar att teckna en aktie under tiden från registrering hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2021
 • Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Marknadsvärdering på optionerna uppgår till 0,363 SEK per aktie vid beräkning enligt Black-Scholes optionsvärdering, totalt 27 225 SEK, vilket utgör en skattepliktig förmån för bägge parter
 • De aktier som tillkommer genom utnyttjade av teckningsoptioner berättigar till
 • vinstutdelning första gången från och med att de införts i aktieboken
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2020. Aktiekapitalet kan öka med högst 8 250 kr
 • För det fall att Köparens anställning har sagts upp av någon av parterna innan 14 maj 2021 förfaller Köparens rätt att utnyttja dessa optioner

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till styrelse

För omval föreslås:

Anders Uhnér

Lena Carlberg

Maria Grimaldi Andersson

Som ny ledamot föreslås:

Ken Skoog

Som ny suppleant föreslås:

Annika Billberg

Ken Skoog

Grundare och VD Stracton AB, chefscoach, rådgivare- och utbildare inom försäljning och tillväxt. Styrelseledamot i Mercuri International, delägare i Top of Heart samt programledare och producent av Säljpodden. Ken har haft flera ledande befattningar inom HR-koncernen Wise Group såsom styrelseledamot Wise Group, Tillväxtchef Wise Group, VD SalesOnly och FC vice VD K2 Search.

Annika Billberg

Grundare och VD för True Communications AB, rådgivare och konsult inom IR- och marknadskommunikation. Lång erfarenhet av intern- och externkommunikation samt Investor Relations. Tidigare Kommunikations- och IR-direktör på Intrum samt Kommunikationschef på HiQ. Styrelseledamot i Raketech Group Holding och styrelseordförande i YMR Track Club AB.

Förslag till val av revisor

Som revisor i moderbolaget respektive koncernen föreslås fortsatt Revideco AB, med huvudansvarig revisor Tommy Nilsson.

Prenumerera

Dokument & länkar