KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHORTCUT MEDIA AB

Report this content

Aktieägarna i Shortcut Media AB, 556849-1830, kallas härmed till årsstämma torsdagen 29 juni 2023 kl. 15.00 på Holländargatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare, som vill delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 juni 2023, dels senast den 26 juni 2023 anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolaget per e-post till info@shortcutmedia.se.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida shortcutmedia.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
 1. Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 2.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 3.  Val till styrelsen och av revisor
 4.  Beslut om ändring av bolagsordningen

12.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkterna 8 – 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisor

Aktieägaren, Alntorp AB, representerande cirka 27,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Att omval sker av styrelseledamöterna Annika Billberg, Anders Uhnér, Lena Carlberg, Lennart Larsson och Annika Torell Österman. Anders Uhnér föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Att val sker av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med som Johan Pauli som huvudansvarig revisor.

Att ordföranden ska ersättas med två prisbasbelopp (105 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera ett prisbasbelopp (52 500 kronor).

Att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, samt om smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa till gällande lagstiftning, enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Shortcut Media AB (publ).

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 506 000 kronor och högst 2 024 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 600 000 stycken och högst 18 400 000 stycken.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Föreslagen lydelse:

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Shortcut Media AB (publ).

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 430 000 kronor och högst 5 720 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 stycken och högst 52 000 000 stycken.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 11 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 8 juni 2023 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm samt på bolagets hemsida shortcutmedia.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 13 183 859 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Uhnér
Styrelsens ordförande
anders.uhner@tornetlaw.se

Informationen skickades för offentliggörande, genom ovan nämnda kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid tidpunkten för publicering av detta pressmeddelande.

Prenumerera